หน้าแรก บัญชี ข่าว/บทความ

"นักบัญชี" เป็นวิชาชีพหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน ไปทำงานด้านบัญชี ในประเทศกลุ่มอาเซียนได้

วันที่เวลาโพส 05 มิถุนายน 60 13:51 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium

      เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ทำให้วิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้นั่นหมายความว่านักบัญชีในประเทศไทยสามารถไปทำบัญชีในประเทศกลุ่มอาเซียนได้ ในมุมกลับกันนักบัญชีในประเทศอาเซียนก็สามารถมาทำบัญชีในประเทศไทยได้เช่นกัน ดังนั้นนักบัญชีอย่างเราควรเตรียมความพร้อมกับการเป็นนักบัญชีอาเซียนในด้านใด ?

ด้านภาษา

     ภาษาที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันในหลายประเทศนั้น คือภาษาอังกฤษ นักบัญชีควรมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งถือเป็นส่ิงที่มีความสำคัญมาก เพราะหากเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะทำให้เราไม่สามารถติดต่อสื่อกับคนในประเทศอื่นได้เลย ดังนั้นอย่างน้อยนักบัญชีควรสามารถ พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

ด้านบัญชี

     ในหลาย ๆ ประเทศมีการนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้ในประเทศของตนเพื่อทำให้การจัดทำบัญชีเป็นสากลมากยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทยมาตรฐานการบัญชีส่วนใหญ่นั้นคือการนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาแปลและใช้ในประเทศ ซึ่งจะทำให้การจัดทำบัญชีในหลาย ๆ ประเทศมีความเหมือนกัน ดังนั้นหากเราเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแล้ว เราจะสามารถไปทำบัญชีในประเทศอาเซียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ

     หากเราจะไปทำบัญชีในประเทศใดสิ่งที่สำคัญคือต้องรู้จักสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศนั้น ซึ่งจะทำให้เข้าใจลักษณะงานที่ทำมากยิ่งขึ้นรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากนักบัญชีมีความพร้อมทั้งทางด้าน ภาษา บัญชี และเศรษฐกิจแล้วก็จะทำให้สามารถเป็นนักบัญชีอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

    1. ทุนการศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

    2. เว็บไซต์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด