หน้าแรก บัญชี ข่าว/บทความ

การันตีเลือกเรียน คณะบัญชี จบไปมีตลาดแรงงานรองรับร้อยเปอร์เซ็น

วันที่เวลาโพส 10 สิงหาคม 60 12:32 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
     ปัจจบุันอาชีพ "นักบัญชี" อยู่ในภาวะขาดแคลน โดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีจบไปแล้วมีงานทำ 100% หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งมั่นใจได้ว่าทกุคนมีงานทำทั้งหมด      จากผลสำรวจเกี่ยวกับกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีต่อสาขาวิชาที่เรียนแล้วจะได้งานทำ จากผ้ปูระกอบการ ผ้ใูช้บัณฑิตที่กระจายตามสาขาวิชาต่างๆ นักวิชาการที่มีความสำคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ, กลุ่มนายธนาคารซึ่งมีผลต่อการให้กู้ยืมเงิน, นักปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง ฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายพัสดุ การคลังนโยบาย ฯลฯ  สะท้อนออกมา  บัญชีอยู่ในอันดับ 1 ของสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด  เพราะไมว่าจะเป็น ธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ต้องการบุคลากรทางด้านนี้ หรือแม้แต่ธุรกิจที่กำลังปิดตัวคนที่จะถูกเลิกจ้างเป็นคนสุดท้ายก็คือ นักบัญชี ถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญมาก       ผู้บริหารหรือคนในสายอาชีพอื่นก็มองว่า การเรียนบัญชี ทำให้เขามีความรู้ทางด้านการเงินอย่างลึกซึ้ง ซึ่งส่งผลต่อการบริหารงานของเขาได้ และทำให้รู้ว่าธุรกิจมีทิศทางแบบใด 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

    1. ทุนการศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

    2. เว็บไซต์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด