หน้าแรก เรียนเป็นเจ้าของธุรกิจ ข่าว/บทความ

รมต.ท่องเที่ยว ส่งสัญญาณขาดบุคลากรด้านท่องเที่ยวในอนาคต คณะการท่องเที่ยวฯ มาแรงแน่นอน

วันที่เวลาโพส 23 มิถุนายน 60 14:39 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium

     รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งสัญญาณประเทศขาดบุคลากรคุณภาพที่เข้าใจการ ท่องเที่ยวไทยอย่างลึกซึ้ง รักในวัฒนธรรมและบ้านเกิดของตนเอง และขวนขวายหาโอกาสใหม่ๆ ด้วย นวัตกรรม ม.หอการค้าไทย เร่งสนองนโยบาย เปิดคณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หวังตอบโจทย์ ประเทศ สร้างคนทำงานที่รู้จริง เข้าใจลึกซึ้งถึงวัฒนธรรม มีจิตสำนึกรักเมืองไทย และมีหัวคิดสร้างสรรค์เชิง นวัตกรรม ตอบรับยุคเศรษฐกิจ


      นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังขาดบคุลากรที่มีคุณภาพด้านการท่องเที่ยวอีกมาก คนทำงานด้านนี้ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังขาดจิตสำนึกรักประเทศไทย บ้านเกิดของตนเอง ขาดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มองว่าต่างชาติดีกว่าเสมอ บุคลากรด้านการ ท่องเที่ยวควรจะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมเช่นนี้ได้ เพราะเป็นผ้ทูี่ต้องทำงานสื่อสาร กับนักท่องเที่ยว เป็นกระบอกเสียงสำคัญไม่ใช่แค่กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่กับนักท่องเที่ยวคนไทยเองด้วย สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ผลิตบัณฑิตด้านการท่องเที่ยว นอกจากจะมุ่งเน้นให้มีความรู้ศาสตร์ด้าน การท่องเที่ยวแล้ว ควรปลูกฝังจิตสำนึกในการรักและภมูิใจในความเป็นไทยควบคู่ไปด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของหอการค้าไทย ได้เล็งเห็น ความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จึงได้จัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม บริการขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การบริหารธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และการเป็นผ้ปูระกอบการที่เกี่ยวข้องกับ Value Chain ของการท่องเที่ยว ทั้งระบบ อยากให้สถาบนัการศึกษาต่างๆ ช่วยกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สอนทั้งความรู้ และสร้าง เสริมประสบการณ์ ให้ได้บัณฑิตจบออกมาเป็นแรงงาน ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารในอตุสาหกรรม การท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐหรือวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยว และยังสามารถ ทำงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ ในยคุไทยแลนด์ 4.0ได้อีกด้วย       “สถาบันการศึกษา ถึงยุคที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตวัเอง (Educational Transformation) สอนให้ นักศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยให้เห็นความสำคัญของนวตักรรมที่เริ่มมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจทั้งในระดบัประเทศ และระดับโลก แต่ก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมแบบ ไทยๆ ที่มีคณุค่าและความงดงาม คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ นี้จึงเป็นการผนวกนวัตกรรม ทางธุรกิจกับศิลปะของวฒันธรรมไทย มาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบหลักสูตรของทั้ง 5 สาขา เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการรักประเทศบ้านเกิดและขยายโอกาสของการทำธุรกิจด้านการ ท่องเที่ยวโดยนำนวัตกรรมเข้ามาเสริม” อธิการบดีกล่าวเสริม


       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศกำลังมุ่งสู่ผู้นำระดับเอเชีย ด้วยจุดแข็งคือการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship)  เน้นการเรียนการสอนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning System เปิดตัวคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจ สร้างแนวคิดอย่าง ผู้ประกอบการ พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ รวมถึงการฝึกงานใน องค์กรชั้นนำด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาได้ก้าวไป เป็นตัวจริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งเรียนจบแล้วสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือ ผู้บริหารระดับต้นในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐหรือวิสาหกิจด้าน การท่องเที่ยว และยังสามารถทำงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการได้อีกด้วย โดยสาขาที่เปิดสอนได้แก่ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจการบินและสาขาการจัดการประชมุนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ ข้อมูลเพิ่มเติม 

     - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ