หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

ค่าเทอมหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

วันที่เวลาโพส 05 เมษายน 60 17:35 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
UploadImage
     อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความต้องการในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วขึ้น การตอบสนองด้านการท่องเที่ยว  การประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่สำคัญประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจการบินเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน  ตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นวิทยากรพิเศษส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งในการพัฒนาบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินจึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับความต้องการขององค์การต่างๆทั้งในและต่างประเทศ


     แนวทางในการประกอบอาชีพ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน


- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

- เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง

- พนักงานอำนวยการบิน

- เจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ

- ฝ่ายคลังสินค้าทางอากาศ / บริการลูกค้า

- เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน

- การฝึกอบรมการปฏิบัติการบิน

- ผู้นำเที่ยว

- เจ้าหน้าที่ในเรือสำราญ


UploadImage

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ