หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

ค่าเทอมหลักสูตรนานาชาติ สาขาการบริหารธุรกิจ

วันที่เวลาโพส 05 เมษายน 60 17:36 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
UploadImage
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชีการตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารจัดการสารสนเทศเมื่อสําเร็จหลักสูตรนี้  นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาวิชาชีพตามความถนัดและสนใจ จึงได้จัดกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพเลือกได้แก่กลุ่มวิชาการตลาดกลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาการเงิน​


     แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถทํางานในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวและการทํางานในองค์การบริการทางสังคมอื่นๆ

UploadImage

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ