Master Degree

U-infographic เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.โท : จบก่อน...ประสบความสำเร็จก่อน          เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ถือเป็นอีกหนึ่งวงการที่มีความต้องการบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของตลาดแรงงาน ณ ปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้ตลาด IT เกิดการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้บุคลากรหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่างก็มองหาช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในระดับสูงที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งยังสามารถช่วยดึงศักยภาพให้ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าคนอื่นๆ ให้พวกเขาได้

 

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะเพิ่มเติมทางด้าน IT ในระดับสูง นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงต่อรองค่าตอบแทนและตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ในยุคที่การแข่งขันของตลาด IT กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาในการเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเดินไปสู่ความสำเร็จได้เร็วกว่ากว่าคนอื่นๆ โดยการเรียน ป.โท ด้าน IT ของที่นี่จะใช้ระยะเวลาเรียนแค่ 1 ปีเท่านั้น เพื่อลดการเสียโอกาสในการแข่งขันของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังเข็มข้นเอยู่ในขณะนี้จุดเด่น

-  ถ่ายทอดความรู้ และทักษะด้านการบริหารระบบสารสนเทศ เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เรียนจบจากสาขาที่ไม่ใช่ไอที ก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรฯได้ โดยทางหลักสูตรฯ จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานไอทีก่อนเรียน

-  ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายงาน IT ของ กพ.
-  ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

- หลักสูตรฯสร้างความเป็น IT มืออาชีพ มีอาจารย์ชั้นนำด้านไอทีและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมาร่วมสอน

- ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยหลักสูตรฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมในโครงการต่างๆเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการและสามารถนำไปประกอบกิจการหลังจากจบหลักสูตรฯได้
- เน้นการเรียนการสอนเชิงรุกที่ให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ การคิดและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยอิงหลักการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (ICT) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA (Day and Evening) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...

MBA SMEs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...