เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพและมีจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้บัณฑิตได้เรียนรู้ในการบูรณาการศาสตร์ด้านการบัญชี การบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพบัญชีในระดับบุคคล มุ่งหวังจะพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ...
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน หรือคิดเป็น 56% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการทำตลาดดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้น สอดรับกับงบฯโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของไทยในปี 2558 ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยมูลค่ารวมกว่า 8,084 ล้านบาท โดยเทียบกับปี 2557 ที่มีมูลค่ารวมเพียง 6,115 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าด้วยการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลให้ปี 2559 อาจมีมูลค่าสูงกว่า9,883 ...

APPROVED


สาขาภาษาเกาหลีได้รับการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสุตร และเปิดเป็นวิชาเอกในปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาเกาหลีทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเกาหลีทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาเกาหลีเพื่อเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ...

APPROVED


ผลิตบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอาหารที่มีมุมมองความรู้ทั้งด้านบริหารและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนรอยต่อที่สำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารให้ประสบความสำเร็จโดยต้องมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจอาหารรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำองค์ความรู้ที่มีไปจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติจริงรวมถึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

APPROVED

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ (1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการในทุกสถานการณ์ (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย และเป็นผู้นำเสนอที่ดี (3) ผลิตบัณฑิตที่รู้จักพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จในอาชีพ (4) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม ...

APPROVED

1. ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางที่ใช้สื่อสารในองค์กรทุกขนาดทั่วโลก ดีกรีอินเตอร์ช่วยให้สามารถทำงานได้ทุกประเทศในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร 2. ทำธุรกิจเป็นตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ด้วยการทำ startup business ในขณะเรียนเพื่อไปต่อยอดจริงเมื่อจบการศึกษา 3. มีโอกาสเลือกฝึกงานในปีสุดท้ายกับองค์กรในต่างประเทศ 4. โอกาสงานด้านบริหารธุรกิจด้วยความชำนาญเฉพาะในกลุ่มวิชาที่เลือก เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศ ...

APPROVED

"ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามทันยุคดิจิทัล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดมุ่งสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธุ์ Startup Business" 1. เศรษฐกิจการค้าทั้งในระดับโลกและประเทศไทย ถูกขับเคลื่อนด้วยพลวัตรและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสัดส่วนมากกว่า 90% ของจำนวนธุรกิจทั้งหมด ครอบคลุมถึงกิจการการผลิต การค้า และธุรกิจบริการ [ref. Global Entrepreneurship Monitor] 2. ผู้ประกอบการ 400 กว่าล้านรายทั่วโลกอยู่ในช่วงเริ่มต้นและก่อร่างสร้างธุรกิจ ...

APPROVED

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก หลักเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรได้ปรับปรุงตามความต้องการของตลาดที่ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับความสามารถทางธุรกิจ ...

APPROVED

Asian perspective: เข้าใจมุมมองธุรกิจทั้งในประเทศไทย และประเทศสมาชิก ASEAN + 6 พร้อมโอกาสศึกษา-ดูงานทั้งในและต่างประเทศ Progressive education: มีรายวิชาที่ทันสมัยและระบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ สอนโดยคณาจารย์และวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจในประเทศสมาชิก ASEAN + 6 Work-life balance: มีแผนการเรียนที่เหมาะกับ Life style ของคนรุ่นใหม่วัยทำงาน ไร้กังวลเรื่องเวลาด้วยการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ ...

APPROVED

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ...

APPROVED

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ การผลิตและการนำพลังงานความร้อนและพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสาขาวิชาฯมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรคุณภาพของประเทศมีทักษะเป็น “Practical Engineer” หรือวิศวกรวิชาชีพ อยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ ที่ชำนาญการปฏิบัติตามความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม (Industry Focus) ที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมงานวิศวกรรมในหลายๆด้าน ...

APPROVED

สาขาวิชาการออกแบบภายในเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ มุ่งเน้นให้เป็นนักปฏิบัติการ นักคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการออกแบบภายในและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะ ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจในการผสมผสานปรัชญาการออกแบบ และรากฐานทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีที่นำสมัย มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เป็นงานสถาปัตยกรรมสาขาหนึ่งที่แยกออกมาจาก สถาปัตยกรรมหลัก (อาคาร) ความหมายของคำว่า ...

APPROVED

การจัดการการท่องเที่ยว มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ...

APPROVED

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และควบคุมการเงิน ระบบการจัดการด้านการเงินขององค์กรในรูปแบบต่างๆ ของห้างหุ้นส่วน บริษัท รัฐวิสาหกิจ การบริหารสินเชื่อ บทบาทและความสำคัญของตลาดการเงิน สถาบันการเงินกับธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ มีทักษะในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ของบริษัทหรือหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน มีความรู้ในการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานธุรกิจ และจัดการการเงินของตนเอง ...

APPROVED

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ อาทิ เช่น การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งในงานวิศวกรรมโยธาและในงานจัดการอื่นๆ การอบรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ ...

APPROVED

อุตสาหกรรมการบินเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐเห็นความสำคัญและเร่งผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

APPROVED

วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ) ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ การผลิตและการนำพลังงานความร้อน และพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

APPROVED

ปรัชญาของหลักสูตร วิศวกรรมยานยนต์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และกลไกการทำงานของชิ้นส่วนยานยนต์ การนำเชื้อเพลิงและพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยหน้าที่หลักของวิศวกรยานยนต์ เกี่ยวข้องกับ การคำนวณออกแบบ ควบคุมการผลิต ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ ...

APPROVED

หลักสูตรสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชาและเนื้อหาวิชาทันสมัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชี กฎหมายทางวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและจริยธรรมในวิชาชีพ DPU-MACC มุ่งหวังจะพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพบัญชี ...

APPROVED

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ หลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค ความเข้าใจในทฤษฎีการทำธุรกิจ สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับนักศึกษาที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษานอกจากนี้ยังคงเน้นการปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ...

APPROVED

สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (College of Aviation Development and Training : CADT) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการเรียน ก็จะเน้นความเข้าใจในการสร้างความปลอดภัย ที่เป็นการเตรียมความพร้อมต่างๆ ให้กับนักบิน ตั้งแต่ข้อมูลผู้โดยสาร ข้อมูลสินค้า สนามบินปลายทาง น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการคำนวณเส้นทางการบินด้วย ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และคุ้มค่ามากที่สุด แต่ทั้งนี้ ...

APPROVED

'การตลาด' เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอย่างไรก็ตาม เราก็ควรมีความรู้ทางด้านการตลาดไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันด้านธุรกิจมากขึ้น และอย่างยิ่งในโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่เศษรฐกิจแบบใหม่ในยุค Thailand 4.0 หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่เราคุ้นหูกันดีว่าเป็นนโยบายใหม่ของทางรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิถีทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในตลาดโลก ...

APPROVED

งานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นงานมีคุณค่าทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงศิลปะ เนื่องจากเป็นงานที่เข้าไปมีบทบาทและความสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ในฐานะที่เป็นสื่อที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง และในแง่ของการเป็นธุรกิจที่กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจึงเป็นการออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะ ...

APPROVED

“สาขาการออกแบบแฟชั่น” เราต้องการสร้างสาขาการออกแบบแฟชั่นที่แตกต่างจากที่อื่น สาขาการออกแบบแฟชั่น ให้ความสำคัญในเรื่องการออกแบบแฟชั่นแบบคอนเซ็ปชั่นแล้ว ยังให้ความสำคัญในด้านอื่นๆ การบริหารจัดการการตลาด การทำแฟชั่นเชิงธุรกิจ เพื่อที่จะขยายโอกาสงานของนักศึกษาให้กว้างมากขึ้น นักศึกษาสามารถเป็นได้ตั้งแต่เจ้าของแบนด์ ดีไซด์เนอร์ทางแฟชั่น สไตล์ลิส รู้กระบวนการทำงานที่เรียกว่า “การซอร์สซิงสินค้า” ...

APPROVED

“สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์” เราต้องการสร้างนักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เริ่มต้นจากกระบวนการทางความคิดให้มีการคิดเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ Main Idea และนำไอเดียนั้นๆ ไปวิเคราะห์และตีความออกมาเป็น Storyboard ผมย้ำกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเสอมว่า ต้องใส่ใจเรื่องการทำงานทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น Pre-production, Production และ Post-production ให้ดี ในส่วนของกระบวนการทำงาน เราเชื่อเรื่องการทำงานอย่างมาตราฐานอุตสาหกรรมจริง ...

APPROVED

หลายๆคนอาจจะใฝ่ฝันอยากทำงานเป็นข้าราชการ มีชีวิตนั่งแท่นบริหารในองค์กรของรัฐ หรือแม้แต่การบริหารองค์กรเอกชนต่างๆ ที่มีการจัดสรรงานอย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยความมั่นคงต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก็ถือเป็นอีกทางหนึ่ง ที่จะสามารถทำให้เราก้าวเดินไปถึงฝันได้ โดยจะเน้นเรื่องการบริหารงานภาครัฐที่เมื่อนักการเมืองขึ้นมามีอำนาจบริหารงานก็ต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้ในระบบราชการ ...

APPROVED

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเปิดการเรียนการสอนขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพนี้ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นไปทางปฏิบัติการในทักษะทางวิชาชีพเฉพาะ โดยคณาจารย์ที่เป็นแพทย์แผนไทยปฏิบัติการและผ่านประสอบการณ์ในการฝึกสอนนักศึกษามายาวนาน

APPROVED

คอมพิวเตอร์ คือ ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ที่เรามิอาจหลีกเลี่ยงได้และ เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เข้ามามีบทบาท ทำให้มีตลาดงานที่กว้างขึ้นตามไปด้วย เมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิต จึงไม่แปลกที่จะมีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นและ กลายเป็นสาขาที่น้องๆ หลายคนให้ความสนใจจนติดอันดับ สาขายอดฮิต

APPROVED

บัญชีเป็นสาขาทางวิชาชีพเฉพาะที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ และเป็น 1 ใน 8 สาขาที่ต้องการในอาเซียน โอกาสทางอาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชี นักบัญชีบริหาร นักการภาษีอากร ผู้วางระบบสารสนเทศทางการบัญชี นักการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี พนักงานบัญชีภาครัฐและภาคเอกชน พนักงานบัญชีในสำนักงานบั...

APPROVED

เป็นสาขาวิชาฯที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถขึ้นทะเบียนเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของจังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2549 หมวด1 ข้อ 17 (1) ซึ่งจบคุณวุฒิอื่นๆไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ โอกาสทางอาชีพ - วิศวกรความปลอดภัย ...

APPROVED

การดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมไทย กำลังก้าวเข้าสู่โลกของดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้ ล้วนมีเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ซึ่งช่องทางเหล่านี้เข้าถึงผู้บริโภคเกือบทุกครัวเรือนมีข้อมูลมากมายที่เกิดขึ้น ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นข้อมูลสาระต่างๆ ที่ถูกนำมาเสนอ จึงควรควบคุมให้มีคุณภาพที่ดีโดยเริ่มตั้งแต่การสร้างเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพซึ่งต้องอาศัยภาคการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ...

APPROVED

"ปัจจุบัน เราก้าวเข้าสู่ยุค IoT (Internet of Things) ที่อุปกรณ์ทุกอย่างในโลกนี้ สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ จนกระทั้งมีนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า จำนวนอุปกรณ์ที่มีมากเท่าเม็ดทรายบนโลกนี้กำลังเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต นี่จึงเป็นเหตุผลประการสำคัญที่นักคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องให้ความสำคัญ ด้วยอุปกรณ์ทุกตัวที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตย่อมต้องสร้างข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลจนเกิดคำที่เรียกว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ ...

APPROVED

คณะนิติศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา ผลิตนิติศาสตรบัณฑิต ออกไปรับใช้สังคมจำนวน 16 รุ่น เป็นทรัพยากรบุคคลที่สังคมให้การยอมรับ ทั้งในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โอกาสทางอาชีพ เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ พนักงานสอบ...

APPROVED

หลักสูตรการเงินและการธนาคารที่แสตมฟอร์ดจะครอบคลุม 3 หัวข้อหลักของการตัดสินใจด้านการเงิน คือ การลงทุน สถาบันการเงิน และการเงินธุรกิจ นักศึกษาจะมีความเข้าใจในทางทฤษฎี พร้อมทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติโดยมืออาชีพด้านการเงินและธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และได้เรียนรู้แบบเจาะลึกการบริหารพอร์ตการลงทุน การวัดผลในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์จำลองการเทรดหุ้น ...

APPROVED

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและโรงเรียนสอนการจัดการโรงแรมนานาชาติบลูเมาเทนส์ ออสเตรเลียซึ่งเป็นสถาบันอันดับ 1 ด้านการจัดการโรงแรมนานาชาติในทวีปออสเตรเลียและเอเชีย และด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันและทันสมัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในห้องเรียนต่างๆ เช่น ครัวสำหรับการสอน ห้องอาหาร ห้องจำลองแผนกต้อนรับในโรงแรม และห้องพักจำลอง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ...

APPROVED

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ได้เปิดสอนทั้งแผนการเรียนแบบนานาชาติและแบบสองภาษา แผนการเรียนแบบสองภาษา เปิดสอนทั้งวิทยาเขตพระราม 9 และวิทยาเขตหัวหิน (โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต หรือ Dual-Campus Program โดยจะเรียนที่วิทยาเขตหัวหิน 5 เทอม และเรียนที่วิทยาเขตพระรามเก้า กรุงเทพฯ 6 เทอม) นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบเพื่อการโฆษณา และวิดีโอ งานออกแบบบรรจุภั...

APPROVED

ขอบเขตของอุตสาหกรรมการบินกว้างเกินกว่าการโดยสารและขนส่งทางอากาศ สถาบันฯ จึงมีการค้นคว้าและพัฒนาหลักสูตร จากผู้มีประสบการณ์จริงในแต่ละแขนงธุรกิจ จนออกมาเป็นหลักสูตรวิชาเอก ที่ผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานมากถึง 7 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ การบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service) การบริการภาคพื้น (Ground Service) การขนส่ง (Cargo) การบริการในลานจอดอากาศยาน (Ramp Service) การสำรองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร ...

APPROVED

การเรียนการสอน 1. มีการบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 2. มีการจัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3. มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าอภิปรายและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 4.ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานภาคปฏิบัติ 5. การศึกษานอกสถานที่ 6. มีตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะด้าน 7. มีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความสำเร็จในสายอาชีพออกแบบแฟชั่น ...

APPROVED

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตของคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ สถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์แผนจีนติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศจีน

APPROVED

​หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ถนัด ได้แก่ การบริบาลทางเภสัชกรรมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (เภสัชกรรมอุตสาหกรรม) หลังจากที่ได้เรียนวิชาบังคับแล้ว โอกาสงานในอนาคต เภสัชกรโรงพยาบาล / เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) / เภสัชกรโรงงานอุตสาหกรรม / เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา / เภสัชกรการตลาด เป็นต้น

APPROVED

เน้นด้านการคิดวิเคราะห์ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว ในการจัดการเรียนการสอน แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ กลุ่มระบบประสาท กลุ่มระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต และกลุ่มเด็ก มีการฝึกงานกับผู้ป่วยจริงไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมง ในแหล่งการฝึกที่หลากหลาย เช่น ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลทุกระดับ สโมสรกีฬา สถานเสริมความงาม

APPROVED

โอกาสงานในอนาคต 1) องค์กรภาครัฐ มีตำแหน่งงานชัดเจนในหน่วยงานภายใต้สังกัดของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2) องค์กรสังคมสงเคราะห์เอกชน NGO ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สหทัยมูลนิธิ UNICEF Save the Children เป็นต้น ...

APPROVED

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญภาษาจีนทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ตลอดจนเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีน โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขาก็คือ สาขาภาษาจีน และ สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน โอกาสทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาโดยตรงหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น ล่ามไทย-จีน ทั้งภาครัฐและเอกชน, เจ้าหน้าที่สถานทูต, พนักงานสายการบิน, มัคคุเทศก์, ...

APPROVED

โอกาสงานในอนาคต ทำงานด้านธุรกิจที่พักแรมในแผนกต่างๆ เป็นเจ้าของธุรกิจภัตตาคารและบริการอาหาร 1. ธุรกิจที่พักแรม เช่น ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า พนักงานต้อนรับ พนักงานสำรองห้องพัก เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ฯลฯ 2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการห้องอาหาร หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต พนักงานแนะนำไวน์ ฯลฯ 3. ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก...

APPROVED

1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างดีด้านการศึกษาเกี่ยวกับจีนๆ 2. หลักสูตรธุรกิจจีนดำเนินการโดยคณะ บริหารธุรกิจ มีคณาจารย์ที่ชำนาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทำการสอนให้นักศึกษา 3. นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจจีน สำเร็จมาแล้ว 2 รุ่นได้งานทำ ครบ 100 % 4.จัดให้นักศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนในภาคการศึกษา 2 และ 3 ของชั้นปีที่สอง มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคูนหมิน มลฑลยูนนานเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอน ...

APPROVED

หลักสูตรมีจุดเด่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหารและตลาดแรงงานในปัจจุบัน

APPROVED

โอกาสงานในอนาคต 1) นักวิชาการบริหารงานทั่วไปในโรงพยาบาล/สถานประกอบการด้านสุขภาพ 2) เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและเวชสถิติ 3) เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนาระบบคุณภาพ 4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคล 5) เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดซื้อ 6) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด 7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ 8) เลขานุการผู้บริหาร/แพทย์/หอผู้ป่วย 9) นักวิชาการในสถาบันการศึกษา 10) รวมถึงตำแหน่งงานอื่นๆ ...

APPROVED

เป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขที่นำหลักวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ รวมถึงสุขอนามัยที่ดีของประชาชนที่อาศัยในชุมชนและอุตสาหกรรมรอบสถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

APPROVED

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักศึกษาจะได้เรียน โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและได้ข้อมูลแบบเจาะลึกถึงจุดประสงค์และความต้องการของบริษัทต่างๆ เรียนรู้แบบครอบคลุมทุกด้านของการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บชิ้นส่วนต่างๆการบริหารสินค้าที่มีกำลังรอผลิต และการบริการสินค้าพร้อมขาย จากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าปลายทาง เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะสามารถ ...

APPROVED

นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด รวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พร้อมเรียนรู้ในการวางแผน จัดการ ปรับใช้ และ ประเมินการจัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า บริการ องค์กร โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อผลิตสื่อโฆษณา โปรโมชั่น จัดงานอีเว้นท์ สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดในอนาคต ...

APPROVED

มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญควบคู่กันทั้งการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัย ร่วมกับฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงในโรงพยาบาลต่างๆ และในชุมชน และจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพ ที่เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ เก่งในการดูแลให้การพยาบาลกับบุคคลหลากหลายวัฒนธรรม รองรับสังคมอาเซียน สังคมโลกและสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

APPROVED

1. มีการเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย โดยมีการออกแบบหลักสูตรที่คำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงาน มีสาระสำคัญของรายวิชาที่เป็นระบบและทันสมัย 2. มุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง 3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ...

APPROVED

เน้นการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการปฏิบัติ Base on project โดยอาจารย์ในสาขานอกจากจะเป็นนักวิชาการและ ยังเป็นนักวิชาชีพในวงการภาพยนตร์มากว่า 10 ปี โดยในหลักสูตร จะเป็นการจำลองศาสตร์ทางด้านภาพยนตร์ในแขนงต่าง ๆ ลงสู่บทเรียนในห้องเรียน โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดจากอาจารย์สู่ศิษย์ และจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเน้นการออกกองถ่ายทำภาพยนตร์ ทำให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงการใช้เครื่องมือ ...

APPROVED

เน้นการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการปฏิบัติ Base on project นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากการทำงานจริง เพื่อยกระดับการเรียนการสอนที่ตอบรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมในงานการแสดงสด อย่างเช่นงานการแสดงที่เรียกว่า Performance with Technologies ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในทวีปยุโรป และกำลังเป็นกระแสที่มาแรงในประเทศไทยตอนนี้

APPROVED

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (หมอกีฬา) – สังเกต ดูแล ประเมิน เพื่อปรับปรุงพัฒนาสุขภาพร่างกาย ทั้งในระดับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและออกกำลังกายเพื่อความเป็นเลิศ 2. นักวิเคราะห์เกมกีฬา (หมอดูกีฬา) - สังเกต ประเมิน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและการวางแผนของผู้เล่น รวมถึงของทีมกีฬาเพื่อนำผลที่ได้กลับไปปรับปรุงทักษะสร้างฐานข้อมูลทางสถิติ อาจรวมถึงการทำนายผลการแข่งขันได้อย่างมีหลักวิชาการ ...

APPROVED

การได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่หลากหลาย ทั้งในชีวิตประจำวัน สังคม และธุรกิจ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับกับผู้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นทฤษฎีการสอนแบบประสบการณ์จริง ที่ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้น่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน ฝึกปฎิบัติจริง และเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ เมื่อจบไปแล้ว บัณฑิตจากสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ...

APPROVED

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา ...

APPROVED

กระบวนการเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะเน้นงานกลุ่ม และภาคปฏิบัติมากขึ้น แต่บรรยายน้อยลง อย่างการให้นักศึกษาเขียนคำฟ้อง หรือให้นักศึกษาเตรียมให้คำพยาน (ห้องศาลจำลอง) โดยรูปแบบการเรียนของปีหนึ่ง เรียนวิชาพื้นฐานจากมัธยมปลายและเรียนกฎหมายใหม่ เทอมละ 1 ตัว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ปีสอง พอขึ้นปีสองคราวนี้เน้นเป็นนักกฎหมายเต็มตัวจะได้เรียนกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายมหาชน จนพอปีสามจะเริ่มยากขึ้น จะได้เจอกฎหมายวิธีพิจารณาความ ...

APPROVED

หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย คือการได้งานทำในบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ประกอบการสอน หรือตัวอย่างที่ใช้เรียนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งนักศึกษา ไม่จำเป็นต้องศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ มีทักษะ และมีความสามารถ เรื่องบริหารธุกิจได้จากการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเสื่อสารธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีตำราหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งโสตทัศนศึกษา ...

APPROVED

เมื่อกล่าวถึง “ผู้ทำบัญชี” ก็ต้องกล่าวถึง “ผู้สอบบัญชี” ซึ่งเป็นวิชาชีพอิสระอีกอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ดังกฏที่ว่า งบการเงินของกิจการหนึ่ง ๆ ผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมิใช่คนเดียวกัน หรือเรียกว่า คนทำไม่ตรวจ คนตรวจก็ไม่ทำบัญชี คล้ายกับอาชีพหมอ ที่ว่า แพทย์เป็นผู้ตรวจแล้วสั่งยา แต่ไม่หยิบยาเอง ส่วนเภสัชกรมีหน้าที่หยิบยา แต่ไม่มีหน้าที่สั่งยาให้คนไข้ หรือยกอีกตัวอย่างหนึ่ง ...

APPROVED

เมื่อกล่าวถึง “ผู้ทำบัญชี” ก็ต้องกล่าวถึง “ผู้สอบบัญชี” ซึ่งเป็นวิชาชีพอิสระอีกอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ดังกฏที่ว่า งบการเงินของกิจการหนึ่ง ๆ ผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมิใช่คนเดียวกัน หรือเรียกว่า คนทำไม่ตรวจ คนตรวจก็ไม่ทำบัญชี คล้ายกับอาชีพหมอ ที่ว่า แพทย์เป็นผู้ตรวจแล้วสั่งยา แต่ไม่หยิบยาเอง ส่วนเภสัชกรมีหน้าที่หยิบยา แต่ไม่มีหน้าที่สั่งยาให้คนไข้ หรือยกอีกตัวอย่างหนึ่ง ...

APPROVED

​ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้กับงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเน้นการศึกษากระบวนการดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ อีกทั้งศึกษาถึงการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจ การบริหารจัดการโครงการทางธุรกิจ จริยธรรมและกฏหมายในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล โดยเน้นจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติจริง ...

APPROVED

ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิคส์ การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต อาทิเช่น Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), ...

APPROVED

ศึกษาในศาสตร์ของการประยุกต์ความรู้ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งหลักสูตรนี้ได้เน้นการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช้งานจริงบนอุปกรณ์โมบายและเว็บ เช่น Smart Phone, Tablet ผู้เรียนจะได้ปฎิบัติจริงในห้องปฎิบัติการโมบายที่มีความทันสมัย ซึ่งรองรับทั้งระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Android), ระบบปฎิบัติการไอโอเอส ...

APPROVED

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เช่น การจัดการ ไม่ใช่แค่รอบรู้ในเรื่องการจัดการ แต่เราเจาะลึกในแต่ละธุรกิจ เปิดสอนกลุ่มวิชา ดังนี้ • การจัดการธุรกิจซาลอน (Salon Business Management) • ...

APPROVED

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบทีสอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนิชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไปอย่างประสพผลสำเร็จ

APPROVED

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน ...

APPROVED

การเรียนเน้นทางด้านทักษะและการทดลองปฏิบัติจริงโดยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flip Classroom) และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน อาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักศึกษา 60 คน ในการเรียนภาคทฤษฎี อาจารย์ 2 ท่าน ต่อนักศึกษา 40 คน ในการเรียนภาคปฏิบัติ - วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ - วิชาทางด้านการเขียนโปรแกรม - ที่เกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง ...

APPROVED

มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องการส่งออก การนำเข้า การขนส่งระหว่างประเทศ การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมและการยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารทำงานด้านการติดต่อธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

APPROVED

พยาบาลศาสตร์ ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการพยาบาล การให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่างๆ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลภาวะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ภาวะอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย รวมถึงการสังเกต และบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติ ที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ผู้ที่สนใจเรียนคณะนี้ ควรเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีความรักที่ดี ...

APPROVED

อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเป็นลำดับต้นๆ สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ SMEs มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร จึงเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน อาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น 1. ฝ่ายการผลิต 2. ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 3. ฝ่ายประกันคุณภาพ 4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นนักวิจัย และนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ...

APPROVED

มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและผลิตงานแอนิเมชันและดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทต่อสังคมในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและศิลปะ เพื่อผลิตและสร้างสรรค์ผลงานตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

APPROVED

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมา หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ มีความอดทน สามารถสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ และแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมได้ โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านไฟฟ้า กำลัง การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทางสื่อสารโทรคมนาคม นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าที่ทัน สมัย อาทิ ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ...

APPROVED
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก กลยุทธ์การดำเนินการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและนำเข้า เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนมีความทันสมัย วิทยากรมีชื่อเสียงทางด้านการค้าระหว่างประเทศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ ...

APPROVED

อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความต้องการในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วขึ้น การตอบสนองด้านการท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่สำคัญประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจการบินเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน ...

APPROVED

หลักสูตรบริหารธรุกิจ สาขาการเงิน เป็นหลักสูตรที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลงทุน วิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพด้านการเงินทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยในระหว่างศึกษามีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน Sripatum Investment ...

APPROVED

เป็น 1 ใน 4 สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดำเนินการโดยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เปิดทำการเรียนการสอนในปี 2558 เป็นปีแรก รุ่นแรก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์นอกโรงพยาบาล มีทักษะในการประสานงาน ทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆ ในสายงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถลดช่องว่าง พัฒนา และแก้ไขปัญหาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยได้Step-by-step Plan for Thai students แผนการเรียนแบบสองภาษา ออกแบบมาโดยเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยให้เด็กไทยสามารถเริ่มเรียนได้ในทุกระดับภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมนานาชาติได้อย่างเต็มตัวเมื่อจบการศึกษา โดยมีการเตรียมพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษในเครือลอรีเอท (Laureate English Program) ที่สอนโดยอาจารย์ต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการสอนในหลากหลายประเทศ ...

APPROVED

เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผ่านการพัฒนาทักษะที่จะเสริมสร้างความมั่นใจเพื่อความสำเร็จในอนาคต นักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียงจะมีความสามารถในการเล่าเรื่องราวผ่านภาพ และตัวหนังสือ และเรียนรู้ที่จะกำหนดวิธีการมองโลกของคน ผ่านการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจอย่างมีศิลปะ หลักสูตรการเรียนการสอนที่แสตมฟอร์ดที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานได้รับการออกแบบ ...

APPROVED

Dynamic: หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมกับอุตสาหกรรมการบินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริการ เทคโนโลยี และ การบริหารจัดการภาคพื้นดิน Interactive: คุณจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบริษัททางด้านการบินชั้นนำ และได้สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบรรยากาศของธุรกิจจริง Job-ready: คุณจะพร้อมก้าวเข้าสู่จุดหมายทางอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน และเตรียมพร้อมในการทำงานทุก ...

APPROVED

Dynamic: กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์เป็นหลักสูตรที่ทางแสตมฟอร์ดร่วมพัฒนากับบริษัทอิมแพค เอ็กซ์ฮิบิชั่น แมเนจเม้นท์ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักศึกษาว่าจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม และได้รับความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา Interactive: นักศึกษาจะได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานที่อิมแพค อารีน่า และบริษัทที่เป็นผู้จัดงานอีเว้นท์อื่นๆ รวมทั้งได้ทำโปรเจคต่างๆ และการฝึกงานกับภาคธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เห็นและสัมผัสการทำงานจริงร่วมกับมืออาชีพ ...

APPROVED

Truly International: พัฒนาทักษะระหว่างประเทศ (international skills) ผ่านการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง กับเพื่อนจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมธุรกิจ และประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศจากคณาจารย์นานาชาติที่มากด้วยประสบการณ์จากภาคธุรกิจ Dynamic & Interactive: เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบด้วย การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ...

APPROVED

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมการผลิต ด้านการออกแบบพัฒนา ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีวัสดุ และด้านการบริหารจัดการระบบการผลิต เพื่อให้เป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ...

APPROVED

การเรียนในหลักสูตรอินเตอร์นั้นไม่ใช่การเรียนแค่ภาษาเท่านั้น แต่นักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาของกันและกันด้วย โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะจบไปเป็นนักธุรกิจ จะต้องเข้าใจทุกๆ ด้านของการใช้ชีวิตบนโลกที่มีความแตกต่าง จะต้องเข้าใจว่าแต่ละชาติมีศาสนา วัฒนธรรมเป็นอย่างไร และในส่วนนั้นทางวิทยาลัยไม่ได้ให้เรียนเพียงในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังส่งนึกศึกษาไปดูงานในต่างประเทศด้วย ...

APPROVED

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตร 4 ปี) เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ฝึก ปฏิบัติครบทุกงานในร้าน 7-Eleven และสามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ พัฒนา ต่อยอดสู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจในระดับสูงขึ้นได้ Work-based Education แบบฉบับ PIM เรียนในชั้นเรียน 3 เดือน สลับฝึกปฏิบัติงานในร้าน 7-Eleven 3 เดือน ตลอดหลักสูตร ปี 1 มีพื้นฐานระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ...


รู้ไหมว่า "โลกธุรกิจ" แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี...เป็นเรื่องสนุกและท้าทาย และเหนืออื่นใดเป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น "นักบัญชีมืออาชีพ" ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กรที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ...

APPROVED

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล (ICE-Information and Communication Engineering for Digital Economy) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. แห่งแรกในประเทศไทยที่สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ (IT-Information Technology) (3 in 1) ไปพร้อมกัน ซึ่งวิศวกรที่มีความรู้เหล่านี้ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ ...

APPROVED

เรียนนิติศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักกฏหมาย ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ มาจากการมีความรอบรู้เรื่องกฎหมาย ยิ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาค นักกฎหมายธุรกิจยิ่งเป็นที่ต้องการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมุ่งเน้นหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ ที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม พร้อมฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงจากเหล่าคณาจารย์ และนักกฎหมายมืออาชีพ เพื่อสร้างนิติศาสตรบัณฑิตยุคใหม่ ...

APPROVED

เรียนรู้ศาสตร์ในการวางแผนกำลังคน การคัดสรรคนที่มีคุณภาพ การฝึกอบรม ประเมินผล จ่ายค่าตอบแทน และการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร มนุษย์ในอนาคต ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสายงานโดยตรงได้ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน อาชีพในอนาคต 1. เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน ...

APPROVED

หลักสูตรปริญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ โดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นพื้นฐานสำคัญไปสู่ทักษะด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีหลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 สอบใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน ...

APPROVED

ศึกษาหลักการและภารกิจของงานสื่อสารมวลขน โดยฝึกฝนการนำเสนอข่าวแบบคอนเวอร์เจนซ์ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ เน้นเพิ่มพูนทักษะในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนและนำเสนอข่าวในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกลงมือปฏิบัติจริงทั้งภายในห้องปฏิบัติการและในองค์กรสื่อมวลชน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่แวดวงอาชีพด้านวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ โอกาสงานและอาชีพ นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ เจ้าของธุรกิจสื่ออิสระ ...

APPROVED

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบ และจัดการระบบราง มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ทั้งด้านระบบขนส่งทางราง การวางผังเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ด้านโลจิสติกส์ และกลยุทธ์ การตัดสินใจในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง พัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ...

APPROVED

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก Interactive Designer นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ...

APPROVED

เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวางแผน การดำเนินงานการจัดกิจกรรม (Event) ต่างๆทุกรูปแบบ เช่น การจัดการประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานเทศกาลประเพณีต่างๆ หรือการเปิดตัวสินค้า เป็นต้น นั้นก็คือการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ (MICE) ทั้งหมด ซึ่งธุรกิจไมซ์กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีเพียงไม่กี่สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ลงนามความร่วมมือ(MOU) ...

APPROVED

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาทางด้านพฤติกรรมมนุษย์และสังคม ทั้งการผลิต การบริโภค การกระจายสินค้า และการบริการ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก เรื่องราวที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประเทศ ต่างประเทศและคนในสังคม โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและตัวเลข เพราะเป็นเรื่องพื้นทางที่สำคัญของคนที่เรียนในด้านนี้ต้องศึกษาให้เข้าใจ ...

APPROVED

โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ...

APPROVED

ด้วยปัจจุบันมีการแข่งขันในธุรกิจบันเทิงขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สื่อทุกประเภทรวมถึงโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที เคเบิลท้องถิ่น มัลติมีเดีย และโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งภายในประเทศและนอกประเทศต่างต้องปรับพัฒนารูปแบบเนื้อหาสาระรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคสื่อ การเป็นผู้ผลิตสื่อในวันนี้จึงไม่เพียงเป็น " ผู้ผลิตที่ทำได้ ทำเป็น" เท่านั้น หากแต่ต้องเป็น "ผู้สร้างสรรค์ และออกแบบเนื้อหา ...

APPROVED

ในปัจจุบันการสื่อสารเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่ ภาคธุรกิจมี ขยายตัวความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาในวงการสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งในขณะเดียวกันการพัฒนาในสังคมปัจจุบันต้องการการตอกยํ้าด้านคุณธรรมและ จริยธรรมเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงเห็นความสําคัญของการสร้างบุคลากรในวงการ สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารธุรกิจให้มีความชํานาญทางเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการ ...


การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพ ให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ พัฒนางานวิจัยและให้บริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา การทำงานเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน ...


ในปัจจุบันการสื่อสารเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่ ธุรกิจขยายตัว ความเจริญเติบทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาในวงการสื่อสาร ซึ่งในขณะเดียวกนการ ั ให้ข้อมูลข่าวสารในสังคมปัจจุบันต้องการการตอกยํ้าด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อไม่ให้สื่อเป็นตัวนําความเสื่อมให้แก่สังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงเห็นความสําคัญของการสร้างบุคลากรในวงการสื่อสารให้มีความชํานาญทางเทคโนโลยีที่กาวหน้าสามารถนํามาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงคุณธรรม ...


หลักสูตรตอบสนองความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแข่งขันในระดับสากล ดังนั้น หลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี โดยเข้าถึงองค์ความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิต ...

APPROVED

มุ่งสอนทักษะพื้นฐานการแสดงละครเวที รากฐานสำคัญของการแสดงทุกประเภทตามมาตราฐานสากล ครอบคลุมกลุ่มวิชาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เช่น กลุ่มวิชาการแสดง การใช้เสียง การกำกับเวที การกำกับการแสดง กลุ่มวิชาการเขียนบทวรรกรรมการละคร กลุ่มวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า เสียง แสง ฉาก และเวที ผสมผสานกับการการจัดการด้านธุรกิจ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติทางการแสดง และโรงละครของมหาวิทยาลัย ...

APPROVED

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เน้นการเรียนทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติควบคู่กันโดยมีศูนย์ฝึกวิชาชีพ สปาและนวดไทยเพื่อสุขภาพ DPU Place Spa นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ SPA Cenvaree ในเครือ Central Hotels Resorts ซึ่งเป็นสถานบริการที่ประสบผลสำเร็จและมีชื่อเสียงทางด้านสุขภาพและความงามในปัจจุบัน โอกาสในงานและอาชีพ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลปัญหาด้านสุขภาพ ...

APPROVED

“นักคิดผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลมืออาชีพ” มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลอย่างเจาะลึก ด้วยหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร ฝึกฝนฝีมือในห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์จริงระดับฮอลลีวู้ด สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการภาพยนตร์ ผสมผสานการเรียนทฤษฎีอย่างเข้มข้นเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง ...

APPROVED

สาขาน้องใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 1/2557 เหมาะสมสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีใจรักบริการ และสนใจทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่ในต่างแดน และต้องการสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงเวลาสั้นๆ ของชิวิต เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนด้านการจัดการบริการด้านโรงแรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม ...

APPROVED

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มี ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนและกำหนด กลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินผลและแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ หลักสูตรมุ่งเน้นให้มี โครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย โดยมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการสร้างความตระหนักในคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ...

APPROVED

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน ...

APPROVED

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อการปฏิบัติงานบริการ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ฝึกงาน ปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม การประกอบอาชีพ 1. ธุรกิจที่พักแรม เช่น ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า พนักงานต้อนรับ พนักงานสำรองห้องพัก เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ฯลฯ 2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ...

APPROVED

มุ่งเน้นประสานทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การผลิตระบบดิจิตอลที่ทัดเทียมสถานีวิทยุโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศ นักศึกษาจะได้ผลิตรายการวิทยุและฝึกจัดรายการวิทยุแบบปฏิบัติจริงทางสถานีวิทยุชุมชนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ FM 91.25 MHz รวมทั้งยังได้ฝึกรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ อาทิ รายการสารคดี มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์สั้น ...

APPROVED

คณะบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ...

APPROVED

ในภาคปฏิบัติผู้เรียนจะได้ศึกษาดูงาน และเข้าโครงการสหกิจศึกษาหน่วยงานด้านลอจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีชื่อเสียง ดังนั้น บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานจะมีความพร้อมในองค์ความรู้ทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอที่จะสร้างธุรกิจด้วยตนเอง และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานด้านลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน โอกาสงานและอาชีพ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญก็คือ 1. ตำแหน่งงานในองค์กร งานจัดซื้อ จัดหา ...

APPROVED

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลไปพัฒนาสังคมต่อไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ...

APPROVED


ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย ...

APPROVED

สาขาโบราณคดี เรียนเพื่อรู้ที่มาของเรา เพื่อหาว่าคนสมัยก่อนเขาคิดกันอย่างไร ยกตัวอย่าง พระพุทธรูป แต่จะสมัยทำไม ยิ้มแย้ม ทำไมถึงดุ โดยเราจะศึกษาถึงว่าทำไมคนสร้างจึงสร้างออกมาเป็นแบบนั้น โดยเราต้องเรียนศิลปะพื้นฐาน ธรณีวิทยาเราต้องรู้สภาพของชั้นดินต่าง เราต้องเรียน อนาโตมี (Anatomy ) โดยเราต้องไปเรียนกับหมอที่ศิริราชด้วย โดยเราเรียนเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อเราเจอกระดูก เราจะรู้ว่ามันจะเป็นกระดูกส่วนไหน และต้องตัดเกรดวิชานี้กับหมอศิริราชด้วย ...


ความโดดเด่นของหลักสูตรของภาควิชาออกแบบภายในของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรก็คือ เราเชี่ยวชาญในศิลปะวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้ศาสตร์และศิลป์มาผสมผสานกันแล้วก็สร้างผลงานตกแต่งภายในหรือว่างานมัณฑนศิลป์ให้มีคุณภาพ ช่วยยกระดับจิตใจมนุษย์ที่เข้าไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ เหล่านั้นจำเป็นจะต้องมีประโยชน์ใช้สอยภายในอาคาร แต่ว่าในแต่ละประโยชน์ใช้สอยเหล่านั้นก็ต้องประกอบไปด้วยคุณภาพหรือคุณค่าของงานตกแต่งที่จะช่วยยกระดับจิตใจคนเหล่านั้นให้สูงขึ้น ...


คณะอักษรศาสตร์มุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล สร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แสวงหาพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญา อีกทั้งเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ การเรียนการสอนมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับ ดังนี้ - เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างคนให้เป็นบัณฑิตทางอักษรศาสตร์ที่มีคุณภาพ ...


คณะดุริยางคศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในวิชาที่เรียน โดยเน้นสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ออกแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน ณ สถานศึกษาและสถานที่สำคัญอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนับเป็นการบริการวิชาการ และส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพดนตรีที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติได้


งานสถาปัตยกรรมเป็นงานสร้างสรรค์ที่ต้องร่วมประสานความรู้ความเข้าใจในงานวิชาชีพ และวิชาการในรูปของสหวิทยาการ การกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของวิชาการและการล าดับการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณาก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรและการจัดโครงการศึกษาของแต่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ว่า“สืบสานภูมิปัญญาไทย สร้างสรรค์สู่สากล (THAI IN WISDOM-INTERNATIONAL IN CREATIVITY)” ...


การเรียนการสอนเพื่อผลิตเภสัชกรให้สามารถเตรียมยา เลือกสรรยา ควบคุมและประกัน คุณภาพ การบริการด้านยา โดยเน้นการบริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งหมายถึง บทบาท ภาระหน้าที่ของเภสัชกรด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ (pharmacy practice) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อปฏิสัมพันธ์ (interaction) โดยตรงระหว่างเภสัชกรกับบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการตลอดจน ชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการสืบค้นปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาทางยา ...


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นบริการที่จำเป็นต่อสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุม กายจิต อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้บัณฑิต ที่มีความรู้และทักษะทางการพยาบาล พร้อมที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ ...


หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ ผู้ ที่จบการศึกษาสาขาทัศนมาตรศาสตร์ สามารถเข้าทำงานเป็นนักทัศนมาตรในโรงพยาบาลทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว (ร้านตรวจวัดสายตาประกอบแว่น) ผู้แทนจำหน่ายนำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ ทำงานเกี่ยวกับการตรวจวัดสายตา วินิจฉัยความผิดปกติของการมองเห็น แก้ไขฟื้นฟูความผิดปกติของการมองเห็น ดูแลด้านสายตาอย่างมีมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาสายตาให้เหมาะสมกับภาวะตาผิดปกติที่เกิดขึ้น ...


เน้นให้ผู้เรียนมีความ รู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและระบบสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้นิสิตมีความเข้าใจระบบนิเวศอย่างลึกซึ้งสามารถ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพขององค์ประกอบต่างๆ ทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และ สิ่งมีชีวิตอื่นๆได้นิสิตจะสามารถวิเคราะห์ความซับซ้อนผ่านการศึกษาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เคมีมลพิษในระบบ นิเวศ ผลกระทบของมลพิษต่อระบบนิเวศ มีทักษะในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ...หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ ผู้สำเร็จการศึกษา มีความสามารถดังนี้ 1. มีความรู้ ...


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในทางหลักการ ทฤษฎี และการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง สร้างเสริมทักษะและศักยภาพในการบริหารการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสทางวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษา ...


หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการทางด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่การมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ โดยให้ความสำคัญ กับการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ให้มีความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และวิธีการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้สำเร็จการศึกษา มีความสามารถดังนี้ 1. มีความรู้และความชำนาญด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ...


วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่ง และในส่วนของหลักสูตรจะมีการเรียน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หลายวิชาที่จำเป็น ต่อรายวิชา เฉพาะสาขาต่อไป ดังนั้นนักศึกษาที่จะเข้าเรียน ในสำนักวิชานี้ จะต้องจบทางด้านสายวิทยาศาสตร์ และนักเรียน นักศึกษาที่จะมาเรียน ก็ควรที่จะมีความสนใจ ในสาขาวิชานี้อย่างจริงจัง อาทิ มีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือต้องการทำงาน ทางด้านอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง ...


จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าอุตสาหกรรมด้านสถานเสริมสวยความงามและสปาเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ทำให้สถานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสปาในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ และมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจสปามากกว่า 8,000 ล้านบาท หากรวมธุรกิจต่อเนื่องกับสปาจะทำให้ธุรกิจด้านนี้มีมูลค่าต่อปีสูงถึง 20,000-30,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งภาคธุรกิจด้านสถานเสริมความงามและสปาไทยนั้น ...


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาด้านต่างๆ ของประเทศจีน ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การดำเนินธุรกิจกับจีน เป็นต้น นอกจากนี้ หลักสูตรยังดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน เช่น Xiamen University โดยในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษา ...


วิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Department of Marine Science) มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีการจับสัตว์น้ำในทะเล เช่น ธรณีวิทยาและปิโตรเลียม, การเดินเรือ, แพลงก์ตอนวิทยา(Planktology) ประกอบด้วยหมวดวิชา 1.นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ(Ecology and Biodiversity) 2.สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(Environment and Oceanography) 3.เทคโนโลยีประมงทะเล(Marine Fisheries and Maritime) 4.เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล(Marine ...


อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค ที่ต้องการบุคลากร ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผนวกกับความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการใช้ประโยชน์จากไม้ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อุตสาหกรรมไม้ดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้กรรมวิธีการแปรรูปเชิงกลที่ใช้ใน กระบวนการผลิต เช่น โรงงานไม้อัด โรงงานผลิตเครื่องเรือน โรงงานแผ่นใยไม้อัด ...มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศที่ผลิตวิศวกรรมการบินและอวกาศสำหรับ พลเรือน รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินและอวกาศอย่างต่อเนื่องมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านวิศวกรรมอากาศยาน การดำเนินงานและการจัดการ เทคโนโลยีการบินการบริหารองค์กรการบิน และเทคโนโลยีอวกาศ การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรมีการผสมผสานด้วยทฤษฎี และการปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบินและอว...


สาขาการบัญชี เป็นระบบการทำงานที่เป็นพื้นฐานของการแจกแจงและจดบันทึกธุรกรรมในทุกๆธุรกิจ และเปิดเผยธุรกรรมเหล่านั้นให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นผ่านงบการเงินหรือ financial statements เพื่อบอกถึงข้อมูลทางการเงินที่เกิดขึ้นในรอบปีปัจจุบันหรือรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึก การวิเคราะห์และการแสดงข้อมูลของงบการเงินนั้นถูกทำขึ้นโดยนักบับัญชีเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานรองรับ เพราะในปัจจุบันการบัญชีมีส่วนสำคัญต่อระบบธุรกิจเป็นอย่างมาก ...


จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ต้องเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การเปลี่ยนศูนย์กลางอํานาจ ทางเศรษฐกิจมาสู่เอเชีย ความผันผวนและความเสี่ยงด้านการเงิน การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และภัยคุกคามจากภาวะโลก ร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ...


การเรียนการสอนเน้นทางด้านการผลิตงานเบื้องหลังการแสดง เวที ฉาก แสง สีและเสียง รวมไปถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายการแสดงการแต่งหน้าเพื่อการแสดง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เราเห็นอยู่ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังละครเวทีและหน้าจอโทรทัศน์


ในปัจจุบันการสื่อสารเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่ ธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น ความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาในวงการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่อสารและกระบวนการผลิตสื่่อเพื่อการบันเทิงและความรู้เพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมในฐานะเป็นองค์กรทางการศึกษา เล็งเห็นความสําคัญของการ ผลิตบุคลากร ในวงการสื่อสารให้มีความชํานาญทางเทคโนโลยี ...


สาขาจิตวิทยา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางจิตวิทยาและน าความรู้ไปพัฒนาตนและผู้อื่น ให้มีความ สมบูรณ์ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์สังคมและจริยธรรม ตลอดจนสามารถพัฒนา สังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข จิตวิทยาเนี่ยเป็นหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ จึงจบมาได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต แต่ว่ามักไม่ค่อยได้อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ มักจะอยู่ในคณะทางมนุษยศาสตร์ เพราะเรียนเกี่ยวกับ "จิตใจมนุษย์" จิตวิทยา ...


สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เน้นการเรียนการสอนด้านการบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิชา การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ อาทิ อาชีพสายการท่องเท่ี่ยว ได้แก่ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกจการบิน เป็นต้น หรือจะเป็น อาชีพสายการโรงแรม ...


สาขาด้านจิตรกรรม พัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะตามปัจเจกภาพ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะอย่างมีอิสระ มีการบูรณาการ ผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความรู้เท่าทัน ต่อกระแสโลกในยุคปัจจุบันโดยมีบริบทของวัฒนธรรมเป็นกรอบ มีทักษะ และความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีความรู้ทางศิลปะที่ได้มาตรฐานสากล มีความสามารถนำความรู้ทางศิลปะมาใช้ประโยชน์ทางศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ...


คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินภารกิจตามแนวปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ แก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ...


เภสัชกรในสถานบริการสุขภาพ เภสัชกรชุมชน เภสัชกรการตลาด เภสัชกรการผลิตและประกัน คุณภาพ เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบอาชีพในภาครัฐ และภาคเอกชนและทางด้านอุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องสำอาง อาหารเสริม และอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้า ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการในโรงพยาบาลทั่วไป ...


ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการประเภทต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงสูงในการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนเมื่อต้นทุนแรงงานสูงขึ้น จำเป็นมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทุนทางปัญญาที่จะไปตอบสนองและรองรับความต้องการในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดการขยายผลการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่แบบนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ...


ภาควิชาภาษาอังกฤษได้ผลิตบัณฑิตในภาควิชาภาษาอังกฤษและจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนวิชาที่หลากหลายเพื่อสัมฤทธิผลทางวิชาการในระดับสูง และพัฒนาการศึกษา ปรัชญาของ ภาควิชาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจตนเอง และสังคมนั่นหมายความว่านักศึกษาต้องรู้ตนและประเมินตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งต้องรู้จักความสำคัญของความสัมพันธ์ของตนที่มีต่อสังคม นักศึกษาต้องมีความสามารถอย่างยิ่งยวดในการแก้ปัญหา ...


ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินในประเทศได้มีหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่มีหน้าที่การซ่อมบำรุงอากาศยาน และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทั้งด้านการบินและอวกาศ ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศมีความพร้อมในการเปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ จึงได้เสนอหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ ...


ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มีรากฐานที่มั่นคงในฟิสิกส์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิตปริญญาในอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ที่รู้จักกันดีเป็นโปรแกรมระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทยที่รองรับความต้องการที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์และที่เกิดขึ้นใหม่ นักเรียนของเรามักจะพบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงเช่นเดียวกับใน บริษัท เครื่องมือแพทย์...


การขนถ่ายวัสดุ เป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุ (Moving) การเก็บรักษาวัสดุ (Storing) การป้องกันวัสดุ ระหว่างการเคลื่อนย้าย (Protecting) และการควบคุมวัสดุ (Controlling) เพื่อให้ได้วัสดุมาถูกต้องตาม ชนิด จํานวน สถานที่ เวลา ตําแหน่ง ขั้นตอนที่ต้องการ และต้นทุนที่ควรจะเป็น ซึ่งอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท จําเป็นต้องมีการขนถ่ายวัสดุเกิดขึ้นในขบวนการผลิต ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุเฉลี่ยประมาณ 30% ของต้นทุน การผลิตรวม เพราะฉะนั้นการมีบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญในด้านการขนถ่ายวัสดุปฏิบัติงานใน ...


ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้มีการลดต้นทุนในการผลิตและการขนส่งสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้แต่ บุคลากรทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ยังมีอยู่น้อยทําให้มีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้อยู่เป็นจํานวนมากดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ซึ่งมีความพร้อมในการเปิดสอน ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์เพื่อ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรโลจิสติกส์ที่มี ความรู้ทางด้านอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและการจัดการโลจิสติกส์เป็นอย่างดี ...


สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างงานต้นแบบทั้งด้านแฟชั่นและสิ่งทอที่มีแนวทางเฉพาะตนอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักออกแบบร่วมสมัยที่เชี่ยวชาญการสร้างผลงานโดยมีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้ในการสร้างธุรกิจของตนอย่างยั่งยืนและรู้เท่าทันกระแสหลัก ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้คนเป็นไปอย่างไร้พรมแดน ...


ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ การพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องการรากฐานทางศิลปะอันเข้มข้น เนื่องจากวิชาการทางศิลปะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ สุดอย่างหนึ่งในการริเริ่มสร้างกระบวนการและถ่ายทอด การมีความรู้ทางศิลปะที่ก้าวหน้าจะสามารถนำไป ประยุกต์กับบริบทที่แตกต่างทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างกว้างขวาง วิชาการละคอนเป็นศิลปะแขนงที่สำคัญ ที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะเป็นศาสตร์ซึ่งผสมผสานความรู้ความเข้าใจในศิลปะแขนงอื่นๆ ...


ในโลกปัจจุบัน ที่เป็นยุคของการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค จนเกิดเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ที่รู้จักกันในชื่อของ AEC กอปรกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับมหภาคที่เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น ศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลานาน โดยมุ่งเน้นความเป็นช่าง ...


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ม.สงขลานครินทร์ เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต โดยมีการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การวางแผนออกแบบ และควบคุมการทำเหมืองแร่ กระบวนการผลิตสินแร่ และกระบวนการแยกแร่ รวมไปถึงงานโลหกรรม และวัสดุศาสตร์ นอกจากนี้วิศวกรเหมืองแร่ต้องมีความรู้ทางด้านธรณีวิทยา โลหะวิทยา เทคโนโลยีปิโตรเลียมและ ก๊าซธรรมชาติ ...


คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เป็นหลักสูตร 6 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 245 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้าน วิชาการสาขาต่างๆ และด้านการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชาคือ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว ...


ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย อุตสาหกรรมเกษตรทั้งอาหารและที่ไม่ใช่อาหารซึ่งใช้ผลิตผลเกษตรเป็นวัตถุดิบ จึงเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ ดังนั้นการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจึงเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มโอกาสการแข่งขันของประเทศไทยกับนานาประเทศทั่วโลกได้ เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ชีววิทยาดั้งเดิมเข้ากับความรู้ด้านอื่นทั้งฟิสิกส์และเคมี ...

APPROVED

การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและการเดินทางทางอากาศ ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความต้องการบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานจึงมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบินพลเรือน เพื่อให้สอด คล้องกับเทคโนโลยีด้านอากาศยานขั้นสูงที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยานสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานในเชิงช่างและเทคโนโลยีในขณะเดียวกัน เป็นหลักสูตรเพื่อให้วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยานสามารถดูแลบำรุงรักษาอากาศยาน ...

APPROVED

ในประเทศที่พัฒนาแล้วการดูแลสุขภาพของประชาชนและการบริการด้านสาธารณสุข เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง สาขาเภสัชศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งที่นับว่ามีบทบาทและเป็นกลจักรสำคัญของงานด้านสาธารณสุขของประเทศ ในบริบทของระบบยา (pharmaceutical system) ซึ่งประกอบด้วย การคัดสรรและจัดหายา (drug selection and procurement) การผลิตยา (drug production) การกระจายยา (drug distribution) และการใช้ยา (drug utilization) ...


สาขาวิชาการประกอบการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการประกอบธุรกิจ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติสำหรับการประกอบธุรกิจ การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพการประกอบการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพการประกอบการ เข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังค...

APPROVED

คณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ม.บูรพา เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างดี ดำเนินการวิจัยทางด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล บริการวิชาการแก่ชุมชนในด้านการขนส่ง และด้าน โลจิสติกส์ ...


คณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ม.บูรพา เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างดี ดำเนินการวิจัยทางด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล บริการวิชาการแก่ชุมชนในด้านการขนส่ง และด้าน โลจิสติกส์ ...


คณะอัญมณี สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ม.บูรพา เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนรที่มีการบูรณาการการเรียนรู้ ด้านบริหารธุรกิจและอัญมณีและเครื่องประดับ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในการตอบสนองต่อการดาเนินธุรกิจอัญมณีและ เครื่องประดับได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ...


สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 177 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรสหวิทยาการประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยหมวดศึกษาทั่วไปเน้นการพัฒนาทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะข่าวสารและทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน สําหรับหมวดวิชาเฉพาะนอกจากการศึกษาวิชาการจัดการ พื้นฐานด้านต่าง ...


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล วิศวกรรมเครื่องกลเป็นหนึ่งในสาขาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและมีขอบข่ายกว้างขวางที่สุด การศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของหลักกลศาสตร์ ...


หลักสูตรแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เป็นหลักสูตร 6 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 289 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิก ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา สามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนํามา ประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัย และบําบัดรักษาผู้ป่วย ตลอดจนวางแผนสร้างเสริมสุขภาพ และ ป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะส...


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และอุตสาหการ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในการรวมระบบต่างๆในอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานเป็นระบบแบบอัตโนมัติ ...


หลักสูตรวิิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 188 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 1.หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ เป็นความจําเป็นต้องมีการพัฒนา วิศวกรที่มีศักยภาพและความสามารถเฉพาะทางของวิชาการด้านนี้ระดับหนึ่ง ในวิชาการ เหล่านี้จะมีการสอดแทรกวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาด้วย ...


หลักสูตรวิิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.เทคโนโลยีสุรนารี เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 190 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนเน้นการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยเฉพาะทางด้านเคมีและ ชีววิทยา มาประยุกต์ใช้ในด้านสุขาภิบาลและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพอนามัยและ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เรียนรู้ในการออกแบบและควบคุมระบบผลิตน้ําอุปโภคและบริโภค ...


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ กับสถานการณ์จริง เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากการกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...


หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 181 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การบริหารการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาล โดยการบูรณาการความรู้ ทางด้านการศึกษาทั่วไป และพื้นฐานวิชาชีพในการศึกษาวิชาการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลใน ...


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต โดยการเรียนการสอนมีทั้งการออกแบบ และการประยุกต์ใช้งาน ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโครงข่าย อันเป็นรากฐานสำคัญของระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร วิศวกรคอมพิวเตอร์จะต้องสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การเรียนการสอนของภาควิชาฯ จึงเน้นแบบการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง(Problem ...


หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์การเรียนรู้ (เชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมโดยนําเทคโนโลยี และกระบวนการที่เหมาะสมมาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ (เชิงปฏิบัติในสตูดิโอ ผู้เรียนสามารถหาแนวทางและพัฒนาความคิดที่มีอยู่ของตนไปสู่การคิดอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญของนักออกแบบ ...วิศวกรรมการบินและอวกาศ (อังกฤษ: Aerospace engineering) เป็นสาขาวิศวกรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการวิจัย, การออกแบบ, การพัฒนา, การสร้าง, การทดสอบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ อากาศยาน และ อวกาศยาน[1] แบ่งออกเป็นสองสาขาใหญ่ที่ ทับซ้อนกัน ได้แก่ วิศวกรรมอากาศ (อังกฤษ: aeronautical engineering) และวิศวกรรมอวกาศ (อังกฤษ: astronautical engineering). วิศวกรรมอากาศเกี่ยวข้องกับอากาศยานที่ทำงานในชั้นบรรยากาศของโลก ...


ภาควิชาฟิสิกส์ เป็นภาควิชาฟิสิกส์แห่งแรกของประเทศไทย และกำลังก้าวสู่ปีที่ 80 จากวันที่ได้รับการสถาปนา ตลอดเวลาที่ผ่านมาภาควิชาฟิสิกส์ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงทางทางฟิสิกส์ของแผ่นดิน เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรู้กว้างและรู้ลึก มีความสามารถในศาสตร์ และทำประโยชน์ให้สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาที่ จำเป็นที่ทุกคนควรให้ความสนใจ ...คณะการจัดการและการท่องเที่ยวหรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Burapha Business School (BBS) ตั้งแต่เมื่อยังเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจได้พัฒนาคุณภาพวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนรู้ทางวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างลงตัว ให้โอกาสนิสิตศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education) ด้วยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ได้คัดสรรและช่วยพัฒนาศักยภาพบัณฑิตร่วมกัน ...


จัดการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ ด้านวิชาการทั้งในภาคทฤษฎี และประสบการณ์ความชำนาญจากการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้และก้าวทัน เทคโนโลยีแผนใหม่ ให้มีความรู้และตระหนักถึงความเชื่อมโยงกับสหศาสตร์แขนงต่าง ๆ ทั้ง สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและต่างชาติ รวมถึงการการเรียนรู้และใส่ใจต่อ สภาพแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพ ...


จุดเด่นของวิศวกรรมโทรคมนาคมที่สถาบันฯลาดกระบัง - เป็นภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย - มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง - มีจำนวนของศาสตราจารย์ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมที่มากที่สุดในประเทศไทย - มีศิษย์เก่าจำนวนมากในบริษัทสื่อสารชั้นนำของประเทศ - มีคุณภาพการวิจัยและพัฒนาในมาตรฐานสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม - มีหลักสูตรและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ...


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบ พัฒนา และจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ ในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่สอดคล้องกับวิชาชีพ ...


เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ มีจริยธรรม มีจิตสำนึกในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ...


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมปราชญ์ รอบรู้ศิลปะวิทยาทุกด้าน ทรงได้รับยกย่อง ในฐานะผู้ริเริ่มนำวิทยาการสมัยใหม่ มาสู่คนไทย และได้ทรงปรับเปลี่ยนพิธีการต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัย ประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่า พระองค์ทรงสนพระทัยด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ การใช้การสื่อสารในหลายช่องทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำให้ชาติไทยรอดพ้นการเป็นเมืองขึ้นของประเทศตะวันตก พระองค์ทรงใช้กุศโลบายทางด้านการประชาสัมพันธ์ ...


เน้นหนักที่ทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาด ผู้เรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การโน้มน้าวใจ การสร้างประชามติ ตลอดจนทักษะการใช้สื่อประเภทต่างๆเพื่อประโยชน์ในงานประชาสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสาขานี้ เป็นผู้ที่มึความสามารถในการใช้ภาษาติดต่อสื่อสาร มีความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ ...


คําว่าวารสารสนเทศ เป็นคําที่รวมความหมายของ วารสาร และ สารสนเทศเข้าด้วยกันวารสารนั้นหมายถึง สิ่งพิมพ์เย็บเล่มที่มีกําหนด ออกระบุไว้แน่นอน และต่อเนื่อง เนื้อหาประกอบไปได้ทั้ง ข่าวสาร ความรู้ และเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้จัดทําต้องการนําเสนอและให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านขณะที่สารสนเทศเป็นคําที่ถูกใช้ในความหมายที่หลากหลายหมายถึง ได้ทั้ง ความรู้ การรวมรวม ข้อมูลการประมวลผล การสื่อสารความคิดและการรับรู้ ดังนั้น วารสารสนเทศ ...


ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งรวมถึงอาชีพผู้จัดการโลจิสติกส์ มีแนวโน้มความต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้น หรือยังมีสถานะที่ขาดแคลน ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดภายในประเทศและตลาดการค้าระหว่างประเทศ โดยการขาดแคลนบุคลากรในอาชีพดังกล่าวเป็นความขาดแคลนทั้งในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ กล่าวคือในเชิงคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมกิจกรรมตั้งแต่การประสานงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทั้งของวัตถุดิบ ...


แผนการเรียนจะเริ่มสร้างไอเดียความคิดใหม่ๆขึ้นมาก่อนและสนับสนุนให้นักศึกษาคิดแนวคิดใหม่ๆตลอด 4 ปีของการศึกษา ตามแนวคิดของสาขาที่อยากให้นักศึกษาคิดนอกกรอบ และสามารถเล่าเรื่องทุกประเภทได้สนุก น่าติดตาม ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ซีรี่ย์ หรือละครโทรทัศน์ โดยสอนให้เล่าเรื่องด้วยภาพ เล่าเรื่องโดยอาศัยทฤษฎีเล่าเรื่องต่างๆ (วิชาทฤษฎีเรื่องเล่า) แล้วค่อยๆเรียนในวิชาที่เริ่มสอนการเขียนบท ให้เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่อง ...

APPROVED

หลักสูตรที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนำเอาหลักของวิทยาการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ มาใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การใช้เครื่องมือเชื่อมต่อฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ ในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและคลอบคลุมถึงภูมิศาสตร์ของการเกษตร ...

APPROVED

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นหลกัสูตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี ใหม้ีความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็ นหลักสูตรที่ต้องการผลิตบัณฑิต เภสัชกร ให้มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและ จริยธรรม โดยหลกัสูตรจะประกอบดว้ย วชิาในหมวดวชิาศึกษาทวั่ ไป หมวดวชิาชีพ และหมวดวิชาเลือกเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็ นเภสัชกรที่มีคุณภาพ ...


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาชีพหลักตามมาตรฐานวิชาชีพ และรายวิชาชีพเลือกที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดแทรกจริยธรรมทางวิชาชีพ ส่งเสริมความเป็นคน มีคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ...


เป็นสาขาของวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฮโดรคาร์บอน, ซึ่งอาจเป็นน้ำมันดิบหรือเป็นก๊าซธรรมชาติ การสำรวจและการผลิตจะถือว่าอยู่ในภาค "ต้นน้ำ" ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ. การสำรวจ, โดยนักวิทยาศาสตร์โลก, และวิศวกรรมปิโตรเลียมเป็นสองสาขาใต้ผิวโลกหลักของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ, ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสูงสุดของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไฮโดรคาร์บอนจากอ่างเก็บกักใต้ดิน ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและธรณีฟิสิกส์มุ่งเน้นไปที่การให้คำอธิบายที่คงที่ของหินอ่างเก็บกักไฮโดรคาร์บอน, ...


หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตรมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตใหมี คุณลักษณะครบ ใน 4 ดาน ดังตอไปนี้ 1. ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. ดานการบริหารจัดการและการสื่อสาร 3. ดานวิชาชีพ 4. ดานการคิดวิเคราะห 1. ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ บัณฑิตตองเปนผูมีจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สามารถ ประยุกตใชหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพและการอยูรวมกันในสังคมได ...


ในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในทุกด้าน ของการใช้ชีวิต ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก อีกทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และการสื่อสารเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีมูลค่าทางการตลาดสูง มีการแข่งขันสูง และมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา อาทิเช่น ระบบอินเทอร์เน็ต, เว็บเทคโนโลยี ระบบโมไบล์ต่าง ๆ อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจ ...


มุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและบทบาทของการบัญชีในการให้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า และจัดทำรายงานเพื่อเสนอข้อมูลบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้น เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ให้สินเชื่อ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจหรือควบคุมกำกับดูแล ...


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงลงพระปรมาภิไธยจัดตั้งคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ที่ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสถาปนิกทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในภาค ...


การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจโลกใหม่ หลังกระแสโลกาภิวัตน์ ภาวะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโดยเฉพาะ สังคมของผู้สูงอายุ เป็นต้น สถานการณ์เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโดย พิจารณาในระดับจุลภาคและมหภาค ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหน่วยงาน จัดการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ที่ส ...


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสังคม ไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม คือการให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ...


การสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ ความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาสังคม การยอมรับความหลากหลายในมิติต่างๆ การสร้างสังคมที่ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และสิทธิการเข้าถึงบริการของทุกภาคส่วน การรับใช้สังคม และการสร้างสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี้ 1) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ...


มุ่งศึกษาศาสตร์ที่ข้องกับศิลปะในการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสาร จากองค์ประกอบของการสื่อสาร กล่าวคือ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร ซึ่งผู้ส่งสารอาจเป็นตัวบุคคล องค์กร หรือบริษัทก็ได้ ข่าวสารจะต้องเป็นเนื้อหาสาระที่ผู้ส่งต้องการที่จะกระจายให้ประชาชนได้รับทราบ สื่อหรือช่องทาง เป็นการหาวิธีการกระจายข่าวสารต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ได้มาก และกว้างไกล ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่ง และผู้รับสาร หรือกลุ่มป้าหมาย ...เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องฟัน อวัยวะในช่องปาก และอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยออกเสียงและส่งเสริมบุคลิกภาพอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสมบูรณ์ของชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ผู้ที่สำเร็จ การศึกษาจะมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัย วางแผน และบำบัดรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ อีกทั้งมีความสามารถในการป้องกันโรคฟันผุแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษา ...


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สรางบัณฑิตแพทยและพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความรูความสามารถและเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพแพทย คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง นํา ความรูไปประยุกตใชเพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเปนผูนํา มีทักษะในการสื่อสารและสรางสัมพันธภาพ ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ...


ปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีที่อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “คึกคัก” เพื่อรอรับกระแสการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558 โดยการเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ หรือโลว์คอสต์แอร์ไลน์ รวมถึงการเปิดตัวสายการบินใหม่ 5 รายในภูมิภาคนี้ การเติบโตของธุรกิจที่ผ่านช่วงร้อนแรงที่สุดมาแล้ว อาจทำให้ปี 2556 อัตราอาจไม่สูงเท่าเดิม แต่จะเข้าสู่ภาวะที่เริ่มมั่นคง ...

APPROVED

เกือบ 50 ปีที่คณะได้ก่อกำเนิดมาจากโรงเรียนกายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พวกเรามีความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านกายภาพบำบัดแห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบำบัดคลินิกสาขาการจัด ดัด ดึง และสาขาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปริญญาโท และปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนั้น เรามีความภาคภูมิใจในศูนย์กายภาพบำบัดของเรา ...


คณะดิจิทัลมีเดีย? คือ คณะที่เปิดสอนหลักสูตร สร้างสรรค์ พัฒนานักออกแบบ (นักสร้างสรรค์ในแบบของคนรุ่นใหม่)?เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์การ์ตูน เกมออนไลน์ วิดีโอเกม เกมมือถือ และสื่อผสม (Multimedia) ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการผลงานดิจิทัลในรูปแบบเหล่านี้เป็นจำนวนมากจากการบริโภคสื่อด้านดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ เรียกได้ว่ากำลังฮิต ...

APPROVED

เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะโดยตรง และมีการสอนศิลปะตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปก็สามารถเรียนได้ รวมถึงมีการจัด workshop ติววาดเส้นให้น้องใหม่เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม นอกจากนี้หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ตั้งแต่ต้นจนจบ นักศึกษาจึงมีโอกาสในการเรียนวิชาชีพที่หลากหลาย ทำให้สามารถค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัด เพื่อนำไ...

APPROVED

เรียนรู้การออกแบบสื่อดิจิทัล ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ เช่น แอปพลิเคชัน (Application) เว็บไซต์ (Web Site) อินสตอลเลชัน (Installation) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ดิจิทัลแม็กกาซีน (Digital Magazine) รวมถึงการพัฒนาเกม ซึ่งจะเรียนรู้การออกแบบเกม (Game Design) การออกแบบวิธีการเล่นเกม และการเขียนโปรแกรม (Game Programming) และการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชัน เพื่อธุรกิจดิจิทัล (Tech Startup)

APPROVED

มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยี การคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการสร้างสรรค์งานสื่อปฏิสัมพันธ์ สื่อออนไลน์และสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารถตอบสนองพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการประกอบอาชีพ เป็นนักพัฒนาและสร้างสรรค์สื่อด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศล้ำสมัย,โปรดิวเซอร์ด้านสื่อออนไลน์, ผู้ดูแลระบบออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย, ...

APPROVED

เป็นหลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรอง มาตรฐานจากสภาเภสัชกรรม มีเป้าหมายในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีงามในการ ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพชั้นสูง การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 21stcentury skill outcomes ในระดับสากล ชั้นปีที่ 1-4 เน้นความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน ชั้นปีที่ 5 และ 6 สามารถเลือกเรียนด้านเภสัชอุตสาหการ (การผลิต ...“มั่นใจในความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมจริยธรรมนำความสุขสู่ประชาคมโลก” กว่า 70 ปี ที่ภาควิชาการบัญชีได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตดำเนินการหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และให้คำปรึกษาแก่นิสิตอย่างเปิดกว้าง รวมถึงการผสมผสานความรู้กับสื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตในการเข้าสู่โลกธุรกิจแห่งนวัตกรรมและก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีอย่างสง่างาม ...


สาขาพยาบาล เป็นสาขาที่อยู่ในกลุ่มที่ตลาดมีความต้องการสูงมากในปัจจุบันและในอนาคตความต้องการพยาบาลบิ่งจะมีสูงมากยิ่งขึ้น สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า 1. สอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพ คนเราพึงพาโรงพยาบาลมาขึ้นในปัจจุบัน เพราะเป็นสถานที่เดียวที่ทำให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ การเดินทางที่สะดวกขึ้นประกันทำชีวิตและประกันสุขภาพที่มีมากขึ้น ทำให้การเข้าถึงโรงพยาบาลทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น คนจึงนิยมเข้ารับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น ...

APPROVED


สาขาสารสนเทศการแพทย์ ถือว่าเป็นสาขาที่สอดคล้องกับเทรนด์อาชีพในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีทางการด้านแพทย์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทำให้ความต้องการด้านสารสนเทศทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นตามไป ประกอบกับสาขานี้มีเปิดสอนเพียงไม่กี่สถาบันในประเทศไทย ทำให้สารสนเทศการเแพทย์ เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีโอกาสหางานง่าย จุดเด่น ​1. ธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อและคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง ด้านสุขภาพของภูมิภาคนี้ ...

APPROVED

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม มีความทันสมัย มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเงินและการลงทุน ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรมีการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาดูงานสถาบันการเงินต่างๆ และสนับสนุนให้สอบ Certified เช่น CIFA (Certified Investment and Securities Analyst Program) และ CFA (Chartered Financial Analyst) จุดเด่นของสาขาวิชานี้ ...

APPROVED

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ธุรกิจในประเทศไทยเติบโตในทิศทางเดียวกัน โดยรัฐบาลไทยกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันเทียบเท่ากับนานาชาติ โดยเฉพาะในระดับวิสาหกิจ ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ขณะที่กำลังการผลิตบุคลากรจากสถาบันการศึกษายังมีค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ...

APPROVED

สาขาจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสาขาที่ตลาดงานมีความต้องการ เนื่องจากองค์กรต่างๆล้วนขับเคลื่อนด้วยบุคคลต่างๆ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่าย HR มีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้านี้ 1. สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร 2. อบรมให้ความรู้ให้พนักงานสามารถทำงานได้ 3. ประเมินผลการทำงาน 4. ให้ผลตอบแทนและรักษาคนที่ใช่ให้อยู่กับองค์กร ซึ่งทุกองค์กรจำเป็นต้องมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การที่มีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่เข็มแข็ง ...

APPROVED