สาขาใหม่ รองรับ ประเทศไทย 4.0

21 ก.ย. 59 16:11 น.

UploadImage

       ประเทศไทย 4.0 เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่ไกลตัว ซึ่งถูกเก็บไว้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ โดยนำออกมาพัฒนาในสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ร่วมกับภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร ใช้พลังของประชารัฐ เหตุนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเปิดตัว 3 วิทยาลัยเพื่อผลิตบุคลากรที่จะสามารถตอบโจทย์และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเป็นประเทศไทย 4.0 

UploadImage

       วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy : CIBA) ทำไมต้อง CIBA “รัฐบาลใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดังนั้นการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนของ CIBA ได้สอดแทรกนวัตกรรมของธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบัญชี การเงิน การตลาด โลจิสติกส์ การประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ Thailand 4.0” โดยเป็นการผนึกกำลังของ 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ ด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 6,000 คน บุคลากร 80 คน ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของ 4 คณะและ 10 สาขาวิชา 15 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (7) สาขา
       - สาขาวิชาการเงิน
       - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
       - สาขาวิชาการตลาด
       - สาขาวิชาการจัดการ
       - สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
       - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
       - สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 
หลักสูตรปริญญาโท
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (10 กลุ่มวิชา)
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน (MBA-ASEAN)
   หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc)
   หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
 
หลักสูตรปริญญาเอก
   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)
   หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต (PhD)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เยี่ยมชมองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ฝึกงานสหกิจศึกษาชั้นนำในประเทศและต่างประเทศแบบ 6 เดือน และแบบ 1 ปีการศึกษา
ฝึกงานการทำธุรกิจจริง โดยพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Mentor) ที่เป็นนักธุรกิจชื่อดังผ่าน CIBA Startup
เรียนรู้ในรายวิชาผ่าน Smart Classroom กับนักธุรกิจตัวจริงจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

          นอกเหนือจากการวางโครงสร้างหลักสูตรแล้วผู้บริหาร CIBA ทุกท่านได้วาง Platform future 5 years อาชีพในอีก 5 ปีข้างหน้าหลังจากที่น้องๆ จบการศึกษาไปแล้วนั้นจะสามารถตอบโจทย์ Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มบุคลากรในประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการมูลค่าสูง หรือด้านกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ ได้อย่างแน่นอน
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร ทางเว็บไซต์ http://ciba.dpu.ac.th/
หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2954-7300
 

UploadImage

       วิทยาลัยนวัตกรรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (College of Innovative Technology and Engineering : CITE) “การบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านไอทีกับวิศวกรรมที่มี ‘ดาต้า’ (Data) เป็นจุดตัดตรงกลางพร้อมทั้งบูรณาการทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน” โดยการผนึกกำลังระหว่าง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้ง CITE ยังมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อผลักดันเป้าหมาย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ธุรกิจ และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแนวใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรรองรับทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาตรี
       - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
       - สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (วศ.บ.)
       - สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (วศ.บ.)
       - สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (วศ.บ.)
       - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วศ.บ.)
       - สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (วศ.บ.)
 
หลักสูตรปริญญาโท
       - สาขาการจัดการทางวิศวกรรม (วศ.ม.)
       - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (วศ.ม.)
       - สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (วศ.ม.)
       - สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ (วท.ม.)
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
       - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (วศ.ด.)
       - สาขาการจัดการทางวิศวกรรม (ปร.ด.)
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปร.ด.)

       นอกเหนือจากการวางโครงสร้างหลักสูตรแล้วผู้บริหาร CITE ทุกท่านได้วาง Platform future 5 years อาชีพในอีก 5 ปีข้างหน้าหลังจากที่น้องๆ จบการศึกษาไปแล้วนั้นจะสามารถตอบโจทย์ Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มบุคลากรในประเทศทั้งด้านกลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบอิเล็กทรอนิคส์ควบคุม กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการขั้นสูง ได้อย่างแน่นอน
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร ทางเว็บไซต์ http://cite.dpu.ac.th/
หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 594, 386


UploadImage       
       วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (
College of Integrative Medicine : CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในเสาหลักของการแบกรับภารกิจด้าน Healthcare ซึ่งเป็นหนึ่งในด้านการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐ
       วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการคือสถาบันบ่มเพาะแพทย์และบุคลากรการแพทย์ด้วยแนวคิด “สอนคนให้เป็นหมอ” และ “สอนหมอให้เป็นคน” สมดังพระราชโอวาทของสมเด็จพระราชบิดา “I don’t want you to be only a doctor, but I also want to be a man”เราจะหยิบยื่น “การแพทย์แห่งน้ำใจ” เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ บำบัดโรค ฟื้นคืนสุขภาพ และการชะลอวัยให้แก่ผู้คนร่วมสมัย โดยหลักสูตรรองรับทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)
       - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
       - สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม
       - สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
 
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)
       - สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ
       - สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

       นอกเหนือจากการวางโครงสร้างหลักสูตรแล้วผู้บริหาร CIM ทุกท่านได้วาง Platform future 5 years อาชีพในอีก 5 ปีข้างหน้าหลังจากที่น้องๆ จบการศึกษาไปแล้วนั้นจะสามารถตอบโจทย์ Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มบุคลากรในประเทศทั้งด้านกลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หรือกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ ได้อย่างแน่นอน

 
“CIM วิทยาลัยที่รวมศาสตร์การแพทย์บูรณาการแห่งเดียวในประเทศไทย”
 
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร ทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/cimdpu
หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 458, 259


เรื่องโดย P' บิว AdmissionPremium
ภาพโดย ทีมงาน AdmissionPremium