U-Review

สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มิติใหม่ที่สำคัญ ของอุตสาหกรรมการบิน

UploadImage“ความปลอดภัย” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางแต่ละครั้ง แต่จะดีแค่ไหน ถ้าเราเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยทั้งแก่ตนเอง และแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยทางด้านการบินผ่านเส้นทางหมู่ก้อนเมฆ ที่เด็กๆ หลายคน มักจะใฝ่ฝันไว้ ซึ่งสาขาวิชาความปลอดภัยการบิน ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอันดับต้นๆ ที่สามารถจะพานักศึกษาหลายๆ คนไปถึงฝันได้ 


จุดเด่นของสาขา
เรียนกับมืออาชีพ : มุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝน และหาประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริง
มุ่งเน้นภาษา : เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ และเตรียมสมัครงาน
มุ่งผลิตบัณฑิต : มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน
ศูนย์ทดสอบความพร้อม : เป็นศูนย์ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย ...

นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หากน้องๆ เป็นผู้มีใจรักด้านงานวารสารและสื่อวิทยุกระจายเสียง ...

นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หากพูดถึงนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันยังคงเป็นอันดับต้นๆ เสมอเมื่อมีการจัดทำการสำรวจสาขาที่อยากเรียนมากที่สุด ...