U-Review

สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มิติใหม่ที่สำคัญ ของอุตสาหกรรมการบิน

UploadImage“ความปลอดภัย” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางแต่ละครั้ง แต่จะดีแค่ไหน ถ้าเราเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยทั้งแก่ตนเอง และแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยทางด้านการบินผ่านเส้นทางหมู่ก้อนเมฆ ที่เด็กๆ หลายคน มักจะใฝ่ฝันไว้ ซึ่งสาขาวิชาความปลอดภัยการบิน ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอันดับต้นๆ ที่สามารถจะพานักศึกษาหลายๆ คนไปถึงฝันได้ 


จุดเด่นของสาขา
เรียนกับมืออาชีพ : มุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝน และหาประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริง
มุ่งเน้นภาษา : เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ และเตรียมสมัครงาน
มุ่งผลิตบัณฑิต : มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน
ศูนย์ทดสอบความพร้อม : เป็นศูนย์ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้ ...

สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและโรงเรียนสอนการจัดการโรงแรมนานาชาติบลูเมาเทนส์ ...

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นับว่าเป็นบุคลากรที่ขาดแคลน ...