U-Review

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง การันตีเรียนจบไม่ตกงาน

UploadImage

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

     สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด มีแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ ดังอัตลักษณ์ของสาขาคือ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด”

จุดเด่น

     การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาดเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กรให้ทันกับยุคดิจิทัล

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิศ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...