U-Review

บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA IT-Smart (Marketing) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตทัดเทียมกับนานาประเทศ ...

บริหารธุรกิจ สาขาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื่องจากโลกและสังคมต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านธุรกิจบริการเป็นจำนวนมาก ...

สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ...