U-Review
  • TAG การจัดการความปลอดภัยการบิน

วิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คะแนน 8.39
💞 - พลอยไพลิน
ถ้าเรื่องการบิน ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ - วีรภัทร เกศะรักษ์
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คะแนน 8.39
💞 - พลอยไพลิน
ถ้าเรื่องการบิน ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ - วีรภัทร เกศะรักษ์
ข้อมูลเพิ่มเติม