มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพและมีจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ...


APPROVED

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน หรือคิดเป็น 56% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการทำตลาดดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้น ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.70
8.7
U-Review Score 8.70

APPROVED

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ (1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการในทุกสถานการณ์ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.30
8.3
U-Review Score 8.30

APPROVED

1. ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางที่ใช้สื่อสารในองค์กรทุกขนาดทั่วโลก ดีกรีอินเตอร์ช่วยให้สามารถทำงานได้ทุกประเทศในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร 2. ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.50
8.5
U-Review Score 8.50

APPROVED

"ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามทันยุคดิจิทัล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดมุ่งสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธุ์ Startup Business" 1. เศรษฐกิจการค้าทั้งในระดับโลกและประเทศไทย ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.40
8.4
U-Review Score 8.40

APPROVED

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.30
8.3
U-Review Score 8.30

APPROVED

Asian perspective: เข้าใจมุมมองธุรกิจทั้งในประเทศไทย และประเทศสมาชิก ASEAN + 6 พร้อมโอกาสศึกษา-ดูงานทั้งในและต่างประเทศ Progressive education: มีรายวิชาที่ทันสมัยและระบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.40
8.4
U-Review Score 8.40

APPROVED

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และควบคุมการเงิน ระบบการจัดการด้านการเงินขององค์กรในรูปแบบต่างๆ ของห้างหุ้นส่วน บริษัท รัฐวิสาหกิจ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.60
8.6
U-Review Score 8.60

APPROVED

หลักสูตรสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชาและเนื้อหาวิชาทันสมัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชี ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.80
8.8
U-Review Score 8.80

APPROVED

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ หลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.40
8.4
U-Review Score 8.40