มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Department of Marine Science) มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีการจับสัตว์น้ำในทะเล เช่น ธรณีวิทยาและปิโตรเลียม, ...


อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค ที่ต้องการบุคลากร ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผนวกกับความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการใช้ประโยชน์จากไม้ ...มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศที่ผลิตวิศวกรรมการบินและอวกาศสำหรับ พลเรือน รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินและอวกาศอย่างต่อเนื่องมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านวิศวกรรมอากาศยาน ...


สาขาการบัญชี เป็นระบบการทำงานที่เป็นพื้นฐานของการแจกแจงและจดบันทึกธุรกรรมในทุกๆธุรกิจ และเปิดเผยธุรกรรมเหล่านั้นให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นผ่านงบการเงินห...