มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นหลกัสูตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี ใหม้ีความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ...


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาชีพหลักตามมาตรฐานวิชาชีพ ...


หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตรมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตใหมี คุณลักษณะครบ ใน 4 ดาน ดังตอไปนี้ 1. ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. ดานการบริหารจัดการและการสื่อสาร ...


ในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในทุกด้าน ของการใช้ชีวิต ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ...


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงลงพระปรมาภิไธยจัดตั้งคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ...