มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ม.บูรพา เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ...


คณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ม.บูรพา เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.63
8.6
U-Review Score 8.63

คณะอัญมณี สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ม.บูรพา เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนรที่มีการบูรณาการการเรียนรู้ ...


คณะการจัดการและการท่องเที่ยวหรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Burapha Business School (BBS) ตั้งแต่เมื่อยังเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจได้พัฒนาคุณภาพวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนรู้ทางวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างลงตัว ...


ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งรวมถึงอาชีพผู้จัดการโลจิสติกส์ มีแนวโน้มความต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้น หรือยังมีสถานะที่ขาดแคลน ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดภายในประเทศและตลาดการค้าระหว่างประเทศ ...