มหาวิทยาลัยศิลปากร


สาขาโบราณคดี เรียนเพื่อรู้ที่มาของเรา เพื่อหาว่าคนสมัยก่อนเขาคิดกันอย่างไร ยกตัวอย่าง พระพุทธรูป แต่จะสมัยทำไม ยิ้มแย้ม ทำไมถึงดุ โดยเราจะศึกษาถึงว่าทำไมคนสร้างจึงสร้างออกมาเป็นแบบนั้น ...


ความโดดเด่นของหลักสูตรของภาควิชาออกแบบภายในของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรก็คือ เราเชี่ยวชาญในศิลปะวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้ศาสตร์และศิลป์มาผสมผสานกันแล้วก็สร้างผลงานตกแต่งภายในหรือว่างานมัณฑนศิลป์ให้มีคุณภาพ ...


คณะอักษรศาสตร์มุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล สร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ...


คณะดุริยางคศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในวิชาที่เรียน โดยเน้นสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ออกแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน ...


งานสถาปัตยกรรมเป็นงานสร้างสรรค์ที่ต้องร่วมประสานความรู้ความเข้าใจในงานวิชาชีพ และวิชาการในรูปของสหวิทยาการ การกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของวิชาการและการล าดับการเรียนรู้เป็นสิ่งส ...