สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต ...จัดการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ ด้านวิชาการทั้งในภาคทฤษฎี และประสบการณ์ความชำนาญจากการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้และก้าวทัน ...


จุดเด่นของวิศวกรรมโทรคมนาคมที่สถาบันฯลาดกระบัง - เป็นภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย - มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ...


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตร 4 ปี กำหนดจำนวนรวมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต ...