มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

APPROVED

ขอบเขตของอุตสาหกรรมการบินกว้างเกินกว่าการโดยสารและขนส่งทางอากาศ สถาบันฯ จึงมีการค้นคว้าและพัฒนาหลักสูตร จากผู้มีประสบการณ์จริงในแต่ละแขนงธุรกิจ จนออกมาเป็นหลักสูตรวิชาเอก ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.86
8.9
U-Review Score 8.86

APPROVED

การเรียนการสอน 1. มีการบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 2. มีการจัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3. มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าอภิปรายและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.64
8.6
U-Review Score 8.64

APPROVED

มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญควบคู่กันทั้งการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัย ร่วมกับฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงในโรงพยาบาลต่างๆ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.79
8.8
U-Review Score 8.79

APPROVED

1. มีการเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย โดยมีการออกแบบหลักสูตรที่คำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงาน มีสาระสำคัญของรายวิชาที่เป็นระบบและทันสมัย ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.29
8.3
U-Review Score 8.29

APPROVED

เน้นการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการปฏิบัติ Base on project โดยอาจารย์ในสาขานอกจากจะเป็นนักวิชาการและ ยังเป็นนักวิชาชีพในวงการภาพยนตร์มากว่า 10 ปี โดยในหลักสูตร ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.57
8.6
U-Review Score 8.57

APPROVED

เน้นการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการปฏิบัติ Base on project นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากการทำงานจริง เพื่อยกระดับการเรียนการสอนที่ตอบรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.36
8.4
U-Review Score 8.36

APPROVED

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (หมอกีฬา) – สังเกต ดูแล ประเมิน เพื่อปรับปรุงพัฒนาสุขภาพร่างกาย ทั้งในระดับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและออกกำลังกายเพื่อความเป็นเลิศ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.71
8.7
U-Review Score 8.71