มหาวิทยาลัยศรีปทุม

APPROVED

“สาขาการออกแบบแฟชั่น” เราต้องการสร้างสาขาการออกแบบแฟชั่นที่แตกต่างจากที่อื่น สาขาการออกแบบแฟชั่น ให้ความสำคัญในเรื่องการออกแบบแฟชั่นแบบคอนเซ็ปชั่นแล้ว ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.21
8.2
U-Review Score 8.21

APPROVED

“สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์” เราต้องการสร้างนักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เริ่มต้นจากกระบวนการทางความคิดให้มีการคิดเป็นระบบ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.50
8.5
U-Review Score 8.50

APPROVED

การได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่หลากหลาย ทั้งในชีวิตประจำวัน สังคม และธุรกิจ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.57
8.6
U-Review Score 8.57

APPROVED

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.57
8.6
U-Review Score 8.57

APPROVED

หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย คือการได้งานทำในบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ประกอบการสอน ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.36
8.4
U-Review Score 8.36

APPROVED

เมื่อกล่าวถึง “ผู้ทำบัญชี” ก็ต้องกล่าวถึง “ผู้สอบบัญชี” ซึ่งเป็นวิชาชีพอิสระอีกอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ดังกฏที่ว่า ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.71
8.7
U-Review Score 8.71

APPROVED

เมื่อกล่าวถึง “ผู้ทำบัญชี” ก็ต้องกล่าวถึง “ผู้สอบบัญชี” ซึ่งเป็นวิชาชีพอิสระอีกอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ดังกฏที่ว่า ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.71
8.7
U-Review Score 8.71

APPROVED

​ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้กับงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.36
8.4
U-Review Score 8.36

APPROVED

ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.43
8.4
U-Review Score 8.43

APPROVED

ศึกษาในศาสตร์ของการประยุกต์ความรู้ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.57
8.6
U-Review Score 8.57