มหาวิทยาลัยศรีปทุม

APPROVED

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.56
8.6
U-Review Score 8.56

APPROVED

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ การผลิตและการนำพลังงานความร้อนและพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูง...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.57
8.6
U-Review Score 8.57

APPROVED

สาขาวิชาการออกแบบภายในเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ มุ่งเน้นให้เป็นนักปฏิบัติการ นักคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการออกแบบภายในและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.49
8.5
U-Review Score 8.49

APPROVED

การจัดการการท่องเที่ยว มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.45
8.5
U-Review Score 8.45

APPROVED

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.57
8.6
U-Review Score 8.57

APPROVED

อุตสาหกรรมการบินเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.50
8.5
U-Review Score 8.50

APPROVED

วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ) ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ การผลิตและการนำพลังงานความร้อน และพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.50
8.5
U-Review Score 8.50

APPROVED

ปรัชญาของหลักสูตร วิศวกรรมยานยนต์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมยานย...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.82
8.8
U-Review Score 8.82

APPROVED

“สาขาการออกแบบแฟชั่น” เราต้องการสร้างสาขาการออกแบบแฟชั่นที่แตกต่างจากที่อื่น สาขาการออกแบบแฟชั่น ให้ความสำคัญในเรื่องการออกแบบแฟชั่นแบบคอนเซ็ปชั่นแล้ว ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.21
8.2
U-Review Score 8.21

APPROVED

“สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์” เราต้องการสร้างนักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เริ่มต้นจากกระบวนการทางความคิดให้มีการคิดเป็นระบบ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.50
8.5
U-Review Score 8.50