มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


APPROVED

สาขาภาษาเกาหลีได้รับการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสุตร และเปิดเป็นวิชาเอกในปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาเกาหลีทั้งด้านความรู้และทักษะ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.30
8.3
U-Review Score 8.30


APPROVED

ผลิตบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอาหารที่มีมุมมองความรู้ทั้งด้านบริหารและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนรอยต่อที่สำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารให้ประสบ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.40
8.4
U-Review Score 8.40

APPROVED

การเรียนในหลักสูตรอินเตอร์นั้นไม่ใช่การเรียนแค่ภาษาเท่านั้น แต่นักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.57
8.6
U-Review Score 8.57

APPROVED

รู้ไหมว่า "โลกธุรกิจ" แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.57
8.6
U-Review Score 8.57

APPROVED

เรียนนิติศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักกฏหมาย ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ มาจากการมีความรอบรู้เรื่องกฎหมาย ยิ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาค ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.50
8.5
U-Review Score 8.50

APPROVED

เรียนรู้ศาสตร์ในการวางแผนกำลังคน การคัดสรรคนที่มีคุณภาพ การฝึกอบรม ประเมินผล จ่ายค่าตอบแทน และการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.29
8.3
U-Review Score 8.29

APPROVED

หลักสูตรปริญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ โดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นพื้นฐานสำคัญไปสู่ทักษะด้านการวิเคราะห์การเงิน ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.71
8.7
U-Review Score 8.71

APPROVED

ศึกษาหลักการและภารกิจของงานสื่อสารมวลขน โดยฝึกฝนการนำเสนอข่าวแบบคอนเวอร์เจนซ์ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ เน้นเพิ่มพูนทักษะในการสืบค้นข้อมูล ...

ความน่าเรียน / U-Review Score 8.50
8.5
U-Review Score 8.50