รับตรง ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 60 12:45 น. สนใจสมัคร : 48
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 พ.ค. 2560 - 28 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
30 มิ.ย. 2560
สอบข้อเขียน
04 ก.ค. 2560
ประกาศผลคัดเลือก
07 ก.ค. 2560
สัมภาษณ์
13 ก.ค. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
19 ก.ค. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : ไม่ระบุ จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร

        - รับสมัคร วันที่ 1 พ.ค. 2560  – วันที่ 28 มิ.ย. 2560

       - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันที่ 30 มิ.ย. 2560

       - สอบขอเขียน วันที่ 4 ก.ค. 2560  

       - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที่ 7 ก.ค. 2560

       - สอบสัมภาษณ วันที่ 13 ก.ค. 2560  

       - ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ก.ค. 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลัง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

       - หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทาระดับอนุปริญญา (3 ป) หรือตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย

       - ตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสาขาวิชาที่สมัครเขาศึกษา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คณะที่ เปดรับสมัคร หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติเฉพาะ/ความสามารถพิเศษและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

เกณฑ์การคัดเลือก

       - สอบคัดเลือกขอเขียน (ความรูพื้นฐาน) สอบวิชา ความรูพื้นฐาน ประกอบดวยความรูดาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร และ สังคมศึกษา

       - สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

       - สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://eadmission.chandra.ac.th

ค่าสมัคร

       - ค่าสมัคร จำนวน อ200 บาท
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง