TCAS รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 60 14:38 น. สนใจสมัคร : 22
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 ธ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
11 เม.ย. 2561
สอบข้อเขียน
18 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
18 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
09 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 27 สาขา จำนวน : 369 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรทรัพยากรเกษตร 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรทรัพยากรเกษตร และการจัดการการผลิต 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรประมง 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
6. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
7. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
8. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
9. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 10 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
10. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
11. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเคมีประยุกต์ 4 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
12. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
13. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร 10 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
14. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 8 2.70 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
15. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
16. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรการบัญชี 10 2.99 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
17. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรการตลาด 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
18. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 15 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
19. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลังสูตรภาษาอังกฤษ 7 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
20. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรการเงิน 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
21. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
22. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตร์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
23. คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 60 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
24. คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม 25 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
25. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพฺิเศษ) 20 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
26. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
27. คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 50 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
          มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) TCAS  รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย  เปิดรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561 ค่าสมัคร 200 บาท เลือกได้ 4 หลักสูตรแบบมีลำดับ

 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง