TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 61 15:37 น. สนใจสมัคร : 38
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
08 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561
ชำระเงิน
08 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561
สอบข้อเขียน
24 มี.ค. 2561
สัมภาษณ์
23 เม.ย. 2561 - 24 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
08 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 80 สาขา จำนวน : 7,845 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 66 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
2. คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 37 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
3. คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
4. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 69 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
5. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 90 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ระบบปกติ,ระบบพิเศษ และระบบเทียบเข้า) 284 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 34 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 34 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 34 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 150 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 100 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 70 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
13. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน,อิเล็กทรอนิกส์) 50 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 90 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
15. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 100 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
17. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 58 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

GAT/PAT
18. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 55 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
19. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 55 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
20. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 20 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
21. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 50 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
22. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาประมง (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 25 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
23. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 40 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
24. คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 70 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
25. คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 38 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
26. คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 50 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
27. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 100 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
28. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบปกติ,ระบบพิเศษ และระบบเทียบเข้า) 140 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
29. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 130 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
30. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต (ระบบปกติ,ระบบพิเศษ และระบบเทียบเข้า) 120 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
31. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
32. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 110 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
33. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ระบบปกติ,ระบบพิเศษ และระบบเทียบเข้า) 195 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
34. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 45 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
35. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 45 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
36. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 45 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
37. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขานฤมิตศิลป์ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 45 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
38. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 40 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
39. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (ระบบปกติและระบบเทียบเข้า) 1,150 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
40. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 50 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
41. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 200 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
42. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (ระบบปกติและระบบเทียบเข้า) 500 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
43. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบปกติและระบบเทียบเข้า) 150 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
44. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
45. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการเงิน 200 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
46. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 50 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
47. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 50 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
48. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 150 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
49. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 200 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
50. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 200 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
51. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 20 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
52. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 50 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
53. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
54. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 39 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
55. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 20 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
56. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 20 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
57. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
58. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 20 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
59. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 40 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
60. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
61. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
62. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 20 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
63. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 20 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
64. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 20 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
65. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
66. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 375 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
67. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 375 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
68. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 100 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
69. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 7 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
70. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 6 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
71. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 17 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
72. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 17 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
73. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 37 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
74. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 80 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
75. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
76. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
77. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
78. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 78 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
79. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 80 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
80. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต (ระบบปกติและระบบพิเศษ) 220 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
ระบบปกติ :
1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช./กศน.) ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT 2561 (สอบ 24-27 ก.พ. 2561) ตามที่สาขาวิชาก าหนด
3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2561 (สอบ 17-18 มี.ค. 2561) ตามที่สาขาวิชา พ.บ. แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) (รหัสสาขาวิชา 0101) และสาขาวิชา พย.บ. พยาบาลศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0301) ก าหนด 

ระบบพิเศษ :
1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช./กศน.) ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
2. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช./กศน.) ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชาก าหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนครั้งที่มีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งที่ 1/2560 (สอบ 29 ต.ค.-1พ.ย. 2559) ครั้งที่ 2/2560 (สอบ 11-14 มี.ค. 2560) และ การสอบ GAT/PAT 2561 (สอบ 24-27 ก.พ. 2561)

ระบบเทียบเข้า : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรี/ปวส. 


อัตราค่าสมัคร
1. สมัครระบบปกติ เลือกได้ 4 อันดับการเลือก อัตราค่าสมัคร 500 บาท
2. สมัครระบบพิเศษ เลือกได้ 4 อันดับการเลือก อัตราค่าสมัคร 500 บาท
3. สมัครทั้ง 2 ระบบ (ระบบปกติและระบบพิเศษ) อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท หมายเหตุ : อัตราค่าสมัคร ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารบริการนิสิต
ชั้น 2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203
เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th ***น้องๆ ต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด***
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง