TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 61 17:01 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ธ.ค. 2560 - 27 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 มี.ค. 2561
สอบข้อเขียน
24 มี.ค. 2561
ประกาศผลคัดเลือก
20 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
25 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 29 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 29 2.50 จบ ม.6

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
     1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสําเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2560
     2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ํากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
     3. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจําตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่า
เรียนและการประกอบอาชีพ

เกณฑ์การคัดเลือก
    1. การสอบวิชาความถนัดทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
    2. การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด

***ต้องอ่านระเบียบการให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด***

 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง