TCAS รอบที่ 2 โครงการ โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 61 17:19 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ธ.ค. 2560 - 27 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
20 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
26 เม.ย. 2561
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
   1. กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   2. จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนในโรงเรียนจนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
   3. มีผลการสอบ GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2561 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปีการศึกษา 2561 ตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กําหนด (ภาคผนวก 1)
   4. การสอบสัมภาษณ์ผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด


เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนนสอบ GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2561 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปีการศึกษา 2561 ตามองค์ประกอบ
ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด
2. ผลการตรวจร่างกายผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กําหนด ดังนี้
     1) ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดต่อและอาการสําคัญ)
     3) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         - โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
         - โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         - โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
         - ภาวะไตวายเรื้อรัง
         - โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3. การทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพต้องปกติหรือผ่าน

***ต้องอ่านระเบียบการให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด***

 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง