TCAS รอบที่ 2 โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2551
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 61 17:36 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ธ.ค. 2560 - 27 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
20 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
25 เม.ย. 2561
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 5 2.50 ไม่ระบุ

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 2.50 ไม่ระบุ

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ หรือกําลังศึกษาในชั้น ปวช. 3 และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นําร่อง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น ปวช. 1 ถึงชั้น ปวช. 3 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสําเร็จการศึกษาให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3. มีผลการสอบ GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2561 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ําหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนด (ภาคผนวก 1)
4. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจําตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ

เกณฑ์การคัดเลือก
    1. คะแนนสอบ GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2561 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่หลักสูตร/
สาชาวิชา กําหนด
     2. การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาชาวิชากําหนด


***ต้องอ่านระเบียบการให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความพิดพลาด***
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง