TCAS รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 61 14:26 น. สนใจสมัคร : 44
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
ชำระเงิน
15 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
สัมภาษณ์
20 เม.ย. 2561
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 90 สาขา จำนวน : 335 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร 1 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 3 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 1 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. คณะเกษตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 1 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. คณะประมง สาขาวิชาประมง 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
9. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
10. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 1 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
11. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
12. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 5 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
13. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 1 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
14. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 3 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
15. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
16. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
17. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 1 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
18. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 4 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
19. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา 1 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
20. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 5 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
21. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
22. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
23. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 1 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
24. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 1 3.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
25. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 1 3.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
26. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 5 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
27. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 2 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 3.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 3.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 3.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
33. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2 3.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
34. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 2 3.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
35. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 2 3.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
36. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 3.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
37. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 2 3.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
38. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนำ้ 2 3.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
39. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 30 2.00 จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
40. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 7 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
41. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณะศึกษาศาสตร์ 5 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
42. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
43. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
44. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
45. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
46. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
47. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
48. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 8 3.00 จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
49. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) 1 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
50. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 1 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
51. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 1 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
52. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
53. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 5 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
54. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 3 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
55. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
56. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 4 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
57. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) 2 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
58. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) 2 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
59. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
60. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 3 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
61. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
62. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ 2 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
63. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ 3 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
64. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 1 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
65. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
66. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
67. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
68. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคพิเศษ 2 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
69. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
70. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 3 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
71. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 1 3.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
72. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 2 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
73. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 2 2.75 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
74. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 5 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
75. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ) ภาคพิเศษ 8 2.75 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
76. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 3 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
77. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 20 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
78. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
79. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
80. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 1 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
81. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี 3 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
82. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
83. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 3 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
84. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
85. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
86. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 1 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
87. คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
88. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 3 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
89. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
90. สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร


คุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์การคัดเลือก และวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
     1. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชาก าหนด
     2. ต้องมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
     3. ต้องมีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2561
     4. ผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2

***ต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด***
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง