TCAS รอบที่ 2 โครงการ ศอ.บต. คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 61 11:28 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
ชำระเงิน
15 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
24 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 5 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะประมง สาขาวิชาประมง 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
          - เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
          - เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
          - เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลัง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) 
          - เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
          - เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
          - ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
          - ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
          - ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
 
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1.1 ถึง 1.8 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนิสิตทันที 


กำหนดการรับสมัครวิธีการพิจารณาคัดเลือก 
      คณะกรรมการฯจะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมและแผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 
          - หลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 
          - ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ และวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอบวันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561) 
          - ผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน (สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561) 
           - การสอบสัมภาษณ์ 


หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
***น้องๆ ต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด***
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง