TCAS รอบที่ 2 สาขาวิชาในกลุ่ม A (โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61 15:34 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
14 ก.พ. 2561 - 22 มี.ค. 2561
ชำระเงิน
14 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
ประกาศผลคัดเลือก
30 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 1,065 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการผลิ... 600 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 60 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 60 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 45 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเฉพาะซอฟต์แวร์วิสาหกิจ ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศศึกษา) 60 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ และการประกอบกร) 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
8. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม) 200 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
***น้องๆ ต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด***


 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง