สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนเปิดรับ

Bachelor’s Degree
-Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation  50 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย       60 คน

-สาขาวิชากายภาพบำบัด                                  60 คน

-สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร                50 คน

-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                       80 คน

-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          80 คน

-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย     80 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์                       80 คน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                        50 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

-สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์                   75 คน

 

*ลงทะเบียน 15 คนแรก รับทุนการศึกษา - International Program รับทุน มูลค่า 27,000 บาท
หลักสูตรภาษาไทย รับทุน มูลค่า 19,000 บาท (รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3438-8555 หรือ 08-1941-9995
www.christian.ac.th
Line : C.U.T.
Facebook : มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่