สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564มาแล้ว! ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยศิลปากร #dek64 จำนวนรับของแต่ละคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
265 ที่นั่ง
คณะดุริยางคศาสตร์
55 ที่นั่ง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
300 ที่นั่ง
คณะวิทยาการจัดการ
360 ที่นั่ง

ระเบียบการเพิ่มเติม : คลิกที่นี่