สอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนรู้จริงในกระบวนการกำหนดแผนงานตรวจสอบภายในและมาตรฐานวิชาชีพบัญชี กับ คุณภัคชัญญา ชุติมาวงศ์ (กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษตาม โครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรื่อง “กระบวนการกำหนดแผนงานตรวจสอบภายในและมาตรฐานวิชาชีพ” ...