รู้จักคณะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เรียนเกี่ยวกับ

 
     เรียนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างทางโยธาในหลายรูปแบบ เช่น อาคาร สะพาน สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน สัญญาณไฟจราจร รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ และการบริหารจัดการการก่อสร้าง เรียนตั้งแต่การตรวจสอบว่ามีความจำเป็นต้องมีสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นหรือไม่ วิธีวิเคราะห์และออกแบบสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆสิ่งก่อสร้าง นอกจากนี้ยังเรียนเกี่ยวกับการจัดการ การดำเนินการ และการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างด้วย

คุณสมบัติ

1. ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
2. ปวช.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม
3. ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา       
2 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา          
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา        
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา      
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา      
6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา      
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา          
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม          
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา          
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง          
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา          
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา        
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา          
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา          
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา          
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สาขาวิศวกรรมโยธา          
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา        
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา          
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา          
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา        
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา        
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมโยธา          
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา        
24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ          
25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา          
26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน          
27 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิศวกรรมโยธา          
28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา      
29 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา        
30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา          
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา          
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา          
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา          
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา        
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี          
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา      
37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง        
38 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา      
39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง          
40 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมโยธา          
41 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา      
42 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา        
43 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา          
44 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมโยธา          
45 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา      
46 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา          
47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา      
48 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา      
49 มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา          
50 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา          

แนวทางการประกอบอาชีพ

     แหล่งจ้างงานวิศวกรโดยทั่วไปจะเป็นสถานประกอบการทั่วไป หรือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้ยังคงที่ตามภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และกำลังมีการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภคโครงการใหญ่ๆ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้และคาดว่าจะมีการแข่งขันเพื่อเข้าทำงาน สูง เนื่องจากมีแรงงานเก่าที่ค้างอยู่และมีแรงงานใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงาน เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นประเทศไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการ พัฒนาจะกลับฟื้นตัวและขยายการลงทุนขึ้นอีก ฉะนั้นงานสำหรับวิศวกรโยธาจะกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกตามอัตรา การขยายตัวของอาคารก่อสร้างและการพัฒนาประเทศ โดยการลงทุนในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

8/10

ความยากง่ายในการเรียน

8/10

ตรงกับเทรนด์อนาคต

อาเซียน

ที่มาข้อมูล

http://www.spu.ac.th
http://www.mut.ac.th

http://www.ce.eng.ku.ac.th

 

SHARED