U-infographic
มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง เริ่มเปิดสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปิดกันมากขึ้น หลังจากความนิยม และฐานลูกค้าของสายการบินเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมๆ กันนั้นเองบุคลากรด้านการบินก็เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนกระทั้งขาดตลาดในที่สุด ...


ประเทศไทย 4.0 เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่ไกลตัว ซึ่งถูกเก็บไว้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ โดยนำออกมาพัฒนาในสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ร่วมกับภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร ใช้พลังของประชารัฐ เหตุนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเปิดตั...