ใน Excusive Talk วันนี้ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะมาพูดถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการศึกษาจากการเปิดประชาคมอาเซียน (AC) และการยกเครื่องสู่การศึกษาแบบใหม่ที่เรียกว่า "Progressive Education" ซึ่งการศึกษารูปแบบใหม่นี้จะออกมาหน้าตาเป็นแบบ...


บทความ

คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าทุกวันนี้ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นและสำคัญในการใช้ขีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก โดยถูกใช้เป็นภาษาทางการมากกว่า 53 ประเทศทั่วโลก และสามารถเพิ่มโอกาสของการได้ตำแหน่งงานที่ดี แน่นอนว่าเงินเดือนอัตราจ้างก็มากขึ้นเช่นกัน ...


ประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเราสร้างนักศึกษาให้มีพื้นฐานเป็น “นักสื่อสารการตลาดมืออาชีพในยุคดิจิทัล” ในการที่จะเป็นนักสื่อสารได้ต้องเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดี มีกระบวนการทางความคิดที่ดี สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ...