โปรแกรมสำรวจอาชีพ Career Explore

เพื่อให้คุณครูใช้ในการแนะแนวอาชีพให้กับน้องๆ นักเรียน
ในรูปแบบ Infographic ที่เข้าใจง่าย มาพร้อมแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ

สำหรับนักเรียน
  1. นักเรียนสามารถเรียนรู้อาชีพผ่าน Slide Infographic ที่เข้าใจง่าย
  2. ถ้าสนใจอาชีพไหนก็สามารถ บันทึกอาชีพ เก็บไว้ดูภายหลังได้
  3. ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ

สำหรับคุณครู
  1. คุณครูจะได้รับคู่มือรายละเอียดเพื่อแนะแนวแต่ละอาชีพ
  2. ระบบรายงานผลการทดสอบ
  3. ระบบรายงานผลความสนใจอาชีพ