รู้จักคณะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     เรียนตั้งแต่กำเนิดปิโตรเลียม วิธีการสำรวจ  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการสำรวจ การขุดเจาะ การวางแผนการขุดเจาะเพื่อนำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ รวมถึงประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บว่ามีปริมาณสำรองของแก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันมากน้อยเพียงไร หากมีปริมาณมากพอ คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เราจะลงทุนไป เราจะเรียนรู้การควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับบริษัท

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่กำหนดดังนี้
    - ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่        
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม          
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม          
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม        
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี        
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม        
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์        
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่        

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานในกำกับของรัฐ ได้แก่ กองเชื้อเพลิง กรมทรัพยากรธรณี, กรมพลังงานทหาร, อาจารย์มหาวิทยาลัย
2. บริษัทน้ำมัน ได้แก่ ปตท. สำรวจและผลิต, Thai Shell, Unocal, Chevron
3. บริษัทเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมน้ำมัน บริษัทจำพวก service companies ได้แก่ Schlumberger, Halliburton, Baker Hugh, BJ Service, Scientific Drilling และอื่นๆ

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

8/10

ความยากง่ายในการเรียน

8/10

ตรงกับเทรนด์อนาคต

อาเซียน,พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ที่มาข้อมูล

http://www.theactkk.net 
http://www.eng.chula.ac.th
http://petroleum.mines.edu
http://dek-engr.blogspot.com/2013/06/blog-post_1093.html

SHARED