รู้จักคณะสาขา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เรียนเกี่ยวกับ

   UploadImage    

         ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานการสาธารณสุขทั่วไป และกลุ่มวิชาเอก ได้แก่ หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กฎหมายเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม การยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงาน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม และการบริการสุขภาพในสถานประกอบการ

คุณสมบัติ

1)  ต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
2)  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย        
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
10 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
11 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
12 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
14 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
15 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
16 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
17 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
18 วิทยาลัยนครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          

แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วจะสามารถปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) SAFETY OFFICER ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
2) สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3) การวางแผน ควบคุม ประสานงาน ด้านความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจาก การทำงาน
4) การวางแผน ควบคุม ประสานงาน และป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน
5) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6) การวางแผนและควบคุมการสูญเสียของการผลิต
7) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับ ผู้ที่สนใจ และเกี่ยวข้อง

ที่มาข้อมูล

http://m3-tec.com
http://www.sut.ac.th
http://www.mlive.com
http://www.uvlsrpc.org
http://www.pinstopin.com
http://i.ytimg.com/vi/7gg3sCvOV3Y/maxresdefault.jpg

SHARED