รู้จักคณะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

       หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี VLSI และระบบเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่า หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
3. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์           
2 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม        
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
27 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
28 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสนเทศศาสตร์          
31 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
35 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
36 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
37 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
38 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
39 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
40 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        
41 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
42 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
44 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
45 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
46 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
47 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
48 มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
49 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย          
50 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
51 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
52 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          

แนวทางการประกอบอาชีพ

- สามารถทำงานในส่วนที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโลยีสารสนเทศ
- สามารถพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในการเขียน และบริหารจัดการขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนต่างๆ
- สามารถออกแบบ ติดตั้ง บริหาร จัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
- สามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ รวมทั้งสามารถสร้างกิจการ SME ได้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

8/10

ความยากง่ายในการเรียน

7/10

ตรงกับเทรนด์อนาคต

ดิจิตอล

ที่มาข้อมูล

http://www.spu.ac.th/informatics/courses/bachelors/computer-engineering/career-opportunities

SHARED