รู้จักคณะสาขา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และทฤษฎีเครือข่าย เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่า หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
3. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์- การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น           
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ        
6 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ          
10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ          
11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์            
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ          
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน          
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์          
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ        
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
65 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
68 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์        
69 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
70 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์          
72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์          
73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์        
74 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
75 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
76 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
77 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
78 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
79 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
80 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
81 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์        
82 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
83 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
84 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
85 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
86 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
87 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
88 มหาวิทยาลัยชินวัตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
89 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
90 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
91 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
92 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
93 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
94 มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
95 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
96 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
97 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
98 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
99 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
100 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิศวกรซอฟต์แวร์ หรือวิศวกรเครือข่าย นักบริหารระบบ นักเทคโนโลยีทางการสื่อสารข้อมูล โปรแกรมเมอร์รวมทั้งโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์
2. อาจารย์สอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมหรือสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. ที่ปรึกษาด้านวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ที่มาข้อมูล

http://www.uwosh.edu
http://news.lib.uchicago.edu
http://csmju.jowave.com/images_award/20120827015331_015.jpg

SHARED