รู้จักคณะสาขา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     เป็นสาขาที่เปิดสอนทางด้าน การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านแอนิเมชั่น การออกแบบตัวละคร การตัดต่อภาพและเสียง การเขียนเกม การสร้างสรรคเว็บไซต์ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบ มุ่งเน้นให้มีการฝึกทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

คุณสมบัติ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ – คำนวณ
3. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ - ภาษา
4. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์           
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน          
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น          
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม        
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน          
6 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน          
7 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย          
8 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน          
9 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น          
10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น          
11 วิทยาลัยสันตพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักสร้างเกม
2. นักสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
3. นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
4. ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
5. นักเขียนโปรแกรม เกม 2 มิติ 3 มิติ
6. นักเขียนโปรแกรมบนระบบมือถือ
7. ผู้จัดการโครงการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
8. นักพัฒนาเว็บไซต์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
9. ผู้จัดการซอฟต์แวร์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
10. ผู้จัดการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
11. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เป็นต้น

ที่มาข้อมูล

http://www.spu.ac.th
http://informatics.wu.ac.th
http://www.thailandbookofrecords.com

SHARED