รู้จักคณะสาขา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเนื้อหาสาระความรู้ที่ได้จากากรศึกษาค้นคว้าถึงผลของการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาหรือการออกำลังกายในกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยหลักวิชาทางด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา หรืออื่นๆ ดังนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเป็นการรวมวิชาต่างๆ มากมายหรือที่เรียกว่าสหวิทยาการ ที่มีเนื้อหารสาระครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สรีรวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา เทคโนโลยีการกีฬาวิทยวิธีทางกีฬา วิทยาการการจัดการการกีฬา อื่นๆ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2543:10)

คุณสมบัติ

1.เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน และรอบคอบ
2.สนใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ และชอบค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
3.จบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
4.มีใจรักในการกีฬา 
5.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือผู้ที่มีผลงานทางด้านกีฬา (มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา – การฝึกและการจัดการกีฬา          
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา – การฝึกและการจัดการกีฬา          
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย          
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา          
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ          
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย          
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา      
20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย          
21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย          
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
25 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
27 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย          
28 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการจัดการกีฬา          
29 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการออกกำลังกายและกีฬาศึกษา          
30 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา      
31 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา          
32 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย          
33 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ          
34 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา          
35 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย          
36 วิทยาลัยนครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1.ครู อาจารย์ ทางด้านวิทยาศาสตร์กีฬาในสถาบันต่างๆ
2.วิทยากรผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
3.นักกายภาพบำบัด
4.นักวิทยาศาสตร์ทางด้านกีฬาในกระทรวงหรือกรมกองต่างๆ
5.โค้ชหรือผู้ฝึกสอนกีฬา
6.ศูนย์สุขภาพต่างๆของเอกชน
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
 

ที่มาข้อมูล

http://www.sat.or.th
http://www.ipesp.ac.th
http://www.a-chieve.org
http://amfitphysicaltherapy.com
http://kbu.ac.th/home/?page=detail_news&type=news&id=12

SHARED