รู้จักคณะสาขา

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชีการตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารจัดการสารสนเทศเมื่อสําเร็จหลักสูตรนี้  นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาวิชาชีพตามความถนัดและสนใจ จึงได้จัดกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพเลือกได้แก่กลุ่มวิชาการตลาดกลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาการเงิน

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ –คณิต หรือ ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถทํางานในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวและการทํางานในองค์การบริการทางสังคมอื่นๆ

ที่มาข้อมูล

http://www.rmutt.ac.th/?p=26371
http://campus.sanook.com/951942/
http://www.spu.ac.th/graduate-college/courses/master/mba
http://andy010246095.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
http://www.mfu.ac.th/division/admission/document/bachelor/BA.pdf
http://www.mfu.ac.th/school/management/2015/programmes/bachelor/businessฃ

SHARED