รู้จักคณะสาขา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage
 
คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง, และปริภูมิ กล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ "รูปร่างและจำนวน." เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้ในคณิตศาสตร์รวมกันเป็นสาขาวิชา หลักการเบื้องต้นที่เริ่มจากเลขคณิตไปยังการประยุกต์ใช้งานพื้นฐานของสาขาคณิตศาสตร์ ที่รวมพีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ สถิติศาสตร์ และแคลคูลัส เป็นหลักสูตรแกนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้ว่าจะได้มีการพัฒนาและขยายขอบเขตไปอย่างมากมายในช่วงเวลาหลายร้อยปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ยังคงถูกจัดว่าเป็นสาขาวิชาเดี่ยว ที่มีลักษณะแตกต่างจากสาขาอื่นๆ โดยทุกหลักสูตรนั้นมุ่งศึษา ในทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่สำคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และศาสตร์ในสาขาวิชาอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
2. มีใจรักในวิชาคณิตศาสตร์ ชอบในเรื่องการคิดคำนวณ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา

แนวทางการประกอบอาชีพ

1 นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
2 ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน
3 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
4 นักคณิตศาสตร์
5 นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ ธนาคาร
6 นักวางแผนการผลิตในโรงงานต่าง ๆ
7 ประกอบอาชีพอิสระ

ที่มาข้อมูล

http://math.buu.ac.th/
http://math.kku.ac.th/newmath/index.php/
http://hub.interscholarship.com/studyabroad/939/

SHARED