รู้จักคณะสาขา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage
 
ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสสารผ่านเรื่องเวลาและพื้นที่ ฟิสิกส์เป็นศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก การศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ และนับเป็นหนึ่งในวิชาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก แต่ฟิสิกส์เพิ่งจะถูกแยกออกมาเป็นสาขาวิชาของตัวเองอย่างชัดเจน ในศตวรรษที่ 17 พร้อมๆ กับวิชาชีวะและวิชาเคมี ฟิสิกส์นับเป็นสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ที่เจริญก้าวหน้าที่สุดในรอบ 400 ปีที่ผ่านมา จากการค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตัน การค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ และการเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของมนุษย์ในปี ค.ศ. 1969 ทำให้เห็นว่าวิชาฟิสิกส์ไม่ใช่แค่การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจโลกรอบตัวของเราให้มากขึ้น แต่ฟิสิกส์ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ –คณิต

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์          
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์        
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์          
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์      
7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์      
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีฟิสิกส์        
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์      
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม          
13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์      
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์          
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาฟิสิกส์          
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะครุศาสตร์ สาขาวิทย์(ฟิสิกส์)          
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์          
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์          
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์          
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์      
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์          
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์          
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์          
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์          
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์      
55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สาขาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์          
57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
58 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์      
59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์          
60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการสอนฟิสิกส์          
61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์        
62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์บริสุทธิ์          
63 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์      
64 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์        
65 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์          
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์          
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์          
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม          
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์          
70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์        
71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์      
72 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาฟิสิกส์        
73 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์          
74 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์          
75 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ศึกษา          
76 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์      
77 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนฟิสิกส์          
78 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
79 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
80 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์          
81 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์      
82 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์          
83 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทคโนโลยีการเกษตร สาขาฟิสิกส์        

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1.  นักฟิสิกส์ นักฟิสิกส์รังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดกระทรวง หรือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 2.  นักวิจัยทางฟิสิกส์ ในบริษัทเอกชน ที่ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
 3.  นักวิชาการ สาขาฟิสิกส์ ในหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือ นักวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ประจำอุทยานวิทยาศาสตร์
 4.  ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพในโรงงาน ซึ่งต้องการผู้มความรู้ด้านฟิสิกส์ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เช่นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
 5.  วิศวกรฝ่ายขาย สำหรับกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัด เครื่องวิเคราะห์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

ที่มาข้อมูล

http://www.hotcourses.in.th/subject/physics/
https://scitech.kpru.ac.th/th/curriculum/physics
https://scitech.kpru.ac.th/en/curriculum/physics
http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?page_id=502
http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/wp-content/uploads/2014/11/12.jpg

SHARED