รู้จักคณะสาขา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และวิศวกรรมอาหาร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม  และยังต้องศึกษากลุ่มวิชาที่เจาะลึกลงไปทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น  เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร กฎหมายและมาตรฐานอาหาร การประกันคุณภาพอาหาร วิศวกรรมอาหาร  การแปรรูปอาหารจุลชีววิทยาทางอาหาร

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร          
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์          
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร      
4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร      
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร          
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร          
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร          
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร          
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร          
10 มหาวิทยาลัยทักษิณ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร          
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร      
12 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร          
13 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร          
14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร          
15 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร          
16 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีอาหาร          
17 มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร          

แนวทางการประกอบอาชีพ

     สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น สถานศึกษาต่าง ๆ องค์การอาหารและยา โรงพยาบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมปศุสัตว์ หรือในบริษัทเอกชน เช่น นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ พนักงานด้านการผลิต การควบคุมประกันคุณภาพกลุ่มสาระการผลิต พนักงานฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร งานทางด้านบรรจุภัณฑ์ทางด้านอาหาร ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ สารเคมี สารปรุงแต่อาหาร  หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ที่มาข้อมูล

http://www.agr.rmutt.ac.th/?p=23881
http://www.profirk.ru/work/profession/1512
http://www.photo.rmutt.ac.th/archives/5456

http://www.eng.su.ac.th/_2012/ft-department-gallery.php
http://www.phrae.mju.ac.th/program/FoodTech/index.php/2013-02-22-04-43-37

SHARED