รู้จักคณะสาขา

คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาในคณะจิตวิทยาที่จะได้ศึกษา เช่น เรื่องการรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์) อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะจิตวิทยายังสามารถประยุกต์ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว ระบบการศึกษา การจ้างงาน เป็นต้น และยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการรักษาปัญหาสุขภาพจิต

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
4. มีความสนใจในการศึกษากระบวนการคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นคนชอบการพูดคุย กับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น มีทัศนคติที่ดี หลากหลาย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา      
2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา          
3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจ          

แนวทางการประกอบอาชีพ

     การประกอบอาชีพ สำหรับผู้ที่จบสาขาจิตวิทยา เช่น เป็นนักจิตวิทยาตามโรงพยาบาลต่างๆ เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจสอบทางจิต เป็นอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆ เป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทำงานด้านบุคคลในฝ่ายบุคคลบริษัทเอกชน งานบริการมนุษย์และสังคม เช่น แนะแนวในสถานศึกษา นักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาบำบัด นักกระตุ้นพัฒนาการ หรือนอกจากนั้นนำความรู้จากคณะจิตวิทยา มาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆได้ เช่น นักการสื่อสาร นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์

ที่มาข้อมูล

http://www.glurr.com/topic/111
http://www.vcharkarn.com/lesson/1621
https://randiglazerny.wordpress.com/2015/06/29/randi-glazer-insurance-expert-in-specialty-property-and-inland-marine-underwriting

SHARED