รู้จักคณะสาขา

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     มุ่งเน้นเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านการสื่อสารมวลชน โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ และการปฏิบัติการด้านวิชาชีพ รายวิชาส่วนใหญ่จะเน้นด้านการกระจายเสียง เช่น การกระจายเสียงเบื้องต้น การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การสื่อข่าวและการเขียนข่าว เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการสื่อสารมวลชน          
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการสื่อสารมวลชน          
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการสื่อสารมวลชน          
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน          
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน          
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์          
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์          
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง          
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์          
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย          
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน          
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาสื่อดิจิทัล          
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารการตลาด          
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์          
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง          
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย          
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน          
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน          
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน          
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน          
21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน          
22 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน          
23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารศึกษา          
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน          
25 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการจัดการการสื่อสาร          
26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน          
27 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน        
28 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน          
29 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา          
30 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารบูรณาการ          
31 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน          
32 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาวารสารศาสตร์สื่อประสม          
33 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          
34 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน          
35 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน          
36 มหาวิทยาลัยรามคำแหง บัณฑิตวิทยาลัย สาขาสื่อสารมวลชน          
37 มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน          
38 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน          
39 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน          
40 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการสื่อสารมวลชน          
41 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน          
42 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ สาขาการสื่อสารมวลชนขั้นสูงภาษาอังกฤษ          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ด้านสื่อสิ่งพิมพ์  เช่น ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  ช่างภาพ  บรรณาธิการ  นักวิจารณ์คอลัมนิสต์ นักเขียน
2. ด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์ เช่น ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ พิธีกร ช่างภาพ โปรดิวเซอร์  ผู้กำกับ  นักแสดง นักตัดต่อภาพ ผู้ควบคุมเสียง ผู้ควบคุมรายการผู้ผลิตรายการ นักผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
3. ด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง เช่น นักจัดรายการวิทยุ ผู้ควบคุมเสียงและเทคนิค ผู้สื่อข่าว วิทยุกระจายเสียง นักออกแบบโฆษณาทางสถานีวิทยุ 
4. ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น นักออกแบบงานโฆษณา ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานราชการและเอกชน 
5. ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Computer) ผู้ออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบงานกราฟิก 
6. งานราชการและงานเอกชนอื่นๆ

ที่มาข้อมูล

http://zeejay-blogger.blogspot.com
http://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress
http://www.commarts.manage.lru.ac.th
https://blog.eduzones.com/futurecareer/92620?refer=home
http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000037446

SHARED