รู้จักคณะสาขา

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     เรียนรู้ศิลปะของการสร้างสรรค์งานโฆษณา การวางแผนกลยุทธ์โฆษณา การเขียนบทโฆษณา การกำกับศิลป์ และการผลิตสื่อโฆษณาทั้งประเภทสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โดยเน้นการฝึกฝนทักษะและการออกฝึกงานจริงในบริษัทต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักโฆษณาที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ข่าวสาร และการวางแผนสื่อได้อย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา           
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา           
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโฆษณา          
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา          
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา          
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ การโฆษณา          
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ การโฆษณา          
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด          
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์          
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์          
13 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา          
15 มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
16 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
17 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์          
18 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา          
19 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
20 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา          
21 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา          
22 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
23 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
24 มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา          
25 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา          
26 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา          
27 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
28 วิทยาลัยทองสุข คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          

แนวทางการประกอบอาชีพ

     สามารถเข้าทำงานใน ตำแหน่งงานต่าง ๆ ด้านโฆษณา อาทิ นักสร้างสรรค์งานโฆษณา นักเขียนบทโฆษณา นักวางแผนสื่อ ผู้บริหารงานด้านบริการลูกค้า ฯลฯ อาทิเช่น

(1) นักสร้างสรรค์งานโฆษณา

(2) นักเขียนบทโฆษณา

(3) ผู้กำกับศิลป์งานโฆษณา

(4) นักวางแผนสื่อโฆษณา และ กลยุทธ์สื่อสารตราสินค้า

(5) นักออกแบบงานกราฟิก

(6) นักวิจัยการโฆษณา

(7) ผู้ผลิตงานโฆษณาและกิจกรรมพิเศษทางการตลาด

(8) นักสื่อสารนำเสนอขายแผนงานโฆษณา

(9) ผู้ประกอบกิจการโฆษณาอิสระ

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

7/10

ความยากง่ายในการเรียน

7/10

ที่มาข้อมูล

http://music.sanook.com/5959
http://www.nithedkbu.com/?cat=3
http://www.spu.ac.th/commarts/courses/master
http://writer.dek-d.com/tvxq9789/story/viewlongc.php?id=784131
http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000088786

SHARED